Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1996 yılında kurulmuş olup, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında doktora eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Histoloji ve Embriyoloji Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olmalı.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Doktora programlarında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Halen 4 öğretim üyesi ile anabilim dalı eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. SCI kapsamında yayınlanmış 110 yayınımız bulunmaktadır. 3 Tıp Uzmanı, 27 yüksek lisans öğrencisi mezun edilmiştir. Anabilim dalında ışık mikroskobu-kesit, histokimya-immünohistokimya ve hücre kültür laboratuvarları olmak üzere üç adet laboratuvar bulunmaktadır. Işık mikroskobu laboratuvarında öncelikle öğrencilerin pratik derslerinde gösterilecek histoloji preparatları hazırlanmakta ve araştırmalar yürütülmektedir. Histokimya, immünohistokimya, frozen kesit alma ve kültür laboratuvarlarımızda TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok proje gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır. Hücre temelli araştırma ve tedavisi ile, moleküler histoloji laboratuarlarında moleküler düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Eğitim-öğretim programı çerçevesinde nitelikli eğitim vermek, lisans öğrencilerinin alacakları teorik ve pratik bilgileri eğitimlerinin ileriki yıllarında kullanabilmelerini olanak sağlayacak, evrensel bilim kriterlerine göre dalının gereksinimlerine uygun, bilgi, tutum ve beceriler ile donatılmış, etik değerlere önem veren örnek yüksek lisans, doktora veya uzman derecelerini alabilecek öğrenciler yetiştirebilmektir. Lisansüstü eğitim müfredatları enstitülerin eğitim programları doğrultusunda hazırlanmakta ve tüm öğrencilerin güncel bilimsel gelişimleri takip eden, kendini yetiştirebilme adına yeni bilgiye ulaşma becerisine sahip, araştırma planlanmasında yer alan ve yapan bilim insanları olmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda üniversitelerde öğretim elemanı istihdam edilmenin yanısıra, yasal kurallar çerçevesinde üremeye yardımcı tedavi laboratuarlarında (embriyoloji, androloji) ve kök hücre ve hücresel tedavi merkezlerinde görev alacak lisansüstü ve uzmanlık öğrencileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Akademik, ışık ve elektron mikroskobi doku çalışma laboratuvarları, tüp bebek embriyoloji laboratuvarları,
Üst Derece Programlarına Geçiş :
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Seda Vatansever e-mail: seda.vatansever@cbu.edu.tr
Tel: 232 233 19 20 Dahili: 435 Uncubozköy / Manisa
Bölüm Olanakları : Anabilim dalımızda 6 adet laboratuvar bulunmaktadır. Işık mikroskobu laboratuvarında araştırma ve eğitim amaçlı olarak kullanılan Olympus mikroskobu bulunmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin uygulama dersleri mikroskop başında gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarda parafin bloklardan kesit almak üzere 2 adet Leica mikrotom ve elektron mikroskobik kesitleri almak üzere ultramikrotom bulunmaktadır. Histokimya ve immünohistokimya laboratuvarında parafin doku takibi, histokimyasal ve immunohistokimyasal boyama porosedürleri uygulanmaktadır. Öğrencilere pratik derslerde gösterilecek histoloji preparatları hazırlanmakta ve araştırmalar yürütülmektedir. Frozen kesit alma laboratuarında bulunan kriyomikrotom ile eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında frozen kesit alma çalışmaları yapılmaktadır. Hücre kültürü laboratuvarında, TÜBİTAK, DPT ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok kök hücre, embriyonik kök hücre ve kanser çalışmaları gerçekleştirilmekte ve tez ya da araştırma düzeyinde klinik bölümlerle ortak pek çok çalışma yapılmaktadır. Hücre temelli araştırma ve tedavisi ile, moleküler histoloji laboratuarlarında bulunan Muse hücre analiz cihazı ve Luminoskan Ascent luminometre cihazı ile moleküler düzeyde bilimsel araştırma çalışmaları yürütülmektedir.