Kuruluş : Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tıp fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı bir anabilim dalıdır. 1995 yılında Doç. Dr. Cemil Özcan tarafından kurulan Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Nisan 2017 tarihi itibariyle dört öğretim üyesi, altı araştırma görevlisi ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne dek ana bilim dalından 12 hekim Halk Sağlığı uzmanlık derecesi, 44 sağlık profesyoneli de Halk Sağlığı yüksek lisans derecesi almıştır. Halen beş öğrenci yüksek lisans eğitim programına devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Halk Sağlığı Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre

Tezli yüksek lisans programının azami süresi üç yıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam ederler.
Tez:
Danışman atanması, ilgili anabilim dalı kurul kararı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ile öğrencinin kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanana kadar danışmanlık görevi anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

Yüksek lisans öğrencileri, danışmanının denetiminde bir tez konusunu ilgili enstitünün belirleyeceği biçimde hazırlayarak anabilim dalı başkanlığına sunarlar. Tez konusu Anabilim dalı kurul kararı ile anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerilir.

Öğrenci, her yarıyıl sonunda tez danışmanına yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez danışmanı bu raporları değerlendirir ve anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye bildirir.

Tez aşamasına geçen öğrencilerin almak zorunda oldukları uzmanlık alan dersleri, öğrencinin tez aşamasına geçtiği tarihten itibaren başlar ve kayıtlı olduğu yarıyıllarda öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar eğitim-öğretim döneminin dışında da devam eder. Uzmanlık alan dersleri krediden sayılmaz.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yüksek lisans derecesini kabule den yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak istihdam edilmek
(Öğretim görevlisi)
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra örgütünde daha nitelikli pozisyonlara atanabilmek
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan diploma alanların Türkiye'de Halk Sağlığı Doktora programlarına devam etmeleri mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Yüksek Lisans programı, toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program sorumlusu: Prof. Dr. Erhan Eser
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı AD, Uncubozköy kampüsü, Tıp Fakültesi dekanlık binası, 35020 Manisa
Tel: 0 236 233 85 86 (AD başkanı :127)
Faks: 0 236 233 14 66 (tıp fak dekanlık)
e.eser@cbu.edu.tr
erhanese@gmail.com
Bölüm Olanakları : Akademik kadro: Dört öğretim üyesi (4 profesör).
Anabilim dalında tezli ve tezsiz Halk Sağlığı Yüksek Lisans programı ve Tıpta Uzmanlık eğitimi verilmektedir.
AD bünyesinde eğitim ve araştırma amaçlı internet bağlantılı 10 masaüstü bilgisayarın bulunduğu bir bilgisayar laboratuarı, 20 kişinin U düzeninde toplanabildiği bir seminer salonu, küçük ölçüde bir kitaplık ve bir asistan odası mevcuttur.
Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanmış olan, Halk Sağlığı Anabilim dalının 1. nolu Toplum Sağlığı Merkezi bölgesinde eğitim araştırma faaliyetlerine olanak veren bir protokol mevcuttur.
AD’nın bulunduğu binada Tıp Fakültesi Kütüphanesi ulaşılabilir ve kullanılabilir durumdadır.
AD akademik kadrosu çeşitli (üreme sağlığı, sağlığı geliştirme ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi gibi) ulusal ve uluslararası (AB çerçeve programları) bilimsel topluluk faaliyetlerine ve araştırma projelerine katılmaktadır.