Kuruluş : Anabilim Dalımız 01.03.1994 tarihinde Tıp Fakültesi'nin kuruluşu ile birlikte, geçici görevlendirilen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Saliha SOYDAN'ın Anabilim Dalı Başkanlığında faaliyete geçmiştir. 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında lisans dersleri verilmeye başlanmıştır. 1996 yılında Yrd. Doç. Dr. Tuncay VAROL kadroya atanmıştır. 1999 yılında kadroya Yrd. Doç. Dr. Özlem ASLAN katılmıştır. 2000 yılında Yrd. Doç. Dr. Tuncay VAROL Doçent ünvanını almıştır. Yrd. Doç. Dr. Özlem ASLAN 2000 yılında Anabilim dalından ayrılmış ve 2001 yılında Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK kadroya atanmıştır. 2002 yılında Dr. Enis CEZAYİRLİ Anatomi uzmanı olarak kadroya katılmıştır. 2003 yılında Dr. Enis CEZAYİRLİ Yrd. Doç. kadrosuna atanmıştır. 2004 yılında Dr. Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS Anatomi Uzmanlık eğitimini bitirmiş ve uzman olarak atanmıştır. 2006 yılında Dr. Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS, Yrd. Doç. olarak kadroya atanmıştır. 2007 yılında Doç. Dr. Tuncay VAROL Profesör kadrosuna atanmıştır. 2009 yılında Yrd. Doç. Dr. Ceyda HAYRETDAĞ ÖRS Anabilim dalımızdan ayrılmıştır. 2010 yılında Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK ve 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. Enis CEZAYİRLİ Doçent ünvanını kazanmışlardır. 2017 yılında Doç. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen Anatomi Anabilim Dalı başkanlığı Prof. Dr. Tuncay VAROL tarafından yürütülmektedir.
Kazanılan Derece : Anatomi Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yabancı dilden başarılı olmak için YDS’den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Yüksek lisans programında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Program Profili : Anatomi Yükseklisans Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Canlı yaşamı ile ilgili konularda bilimsel alanda gerekli katkıları yapabilecek, etkili ve verimli çalışma disiplini kazanmış, girişimcilik yetenekleri ile donatılmış insan gücünün yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin verilmesi programın temel hedefidir. Yükseklisans derecesi dersler ve araştırmayı kapsayan iki yıllık bir programdır. İlk yıl genelde uzmanlık alanı ile ilgili derslerin alınmasını ve tez çalışmasına hazırlığı kapsamaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencinin tercihine göre uzmanlaşacağı alana uygun disiplinlerarası sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Yükseköğrenime bağlı Üniversitelerde Akademik kariyere başlama imkanı sağlanmış olur. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlarda yükselme, yönetici pozisyonu alma imkanları vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yükseklisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına doktora programına devam edebileceklerdir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Tuncay VAROL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Başkanı.
MCBU Tıp Fak. Dekanlık Binası Uncubozköy Mevkii, Merkez Manisa
tuncay.varol@cbu.edu.tr
Tel: +90 236 233 19 20 Dahili: 412
Fax: +90 236 23314 66
Bölüm Olanakları : 6 Öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi ile maket ve kadavra üzerinde eğitim olanağı sağlayan anatomi diseksiyon laboratuvarı - radyolojik görüntü analiz laboratuvarı - yürüme analiz laboratuvarı - hayvan deneyleri yapılmasına olanak sağlayan laboratuvar bulunmaktadır.