Kuruluş : İnsan Kaynakları Yönetimi Programı sektörde ihtiyaç duyulan değişime ayak uydurabilen, nitelikli, mesleki bilgiye ve iş ahlakına sahip, sürekli gelişimi hedefleyen bireyler yetiştirmek amacıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : İnsan Kaynakları Yönetimi Programına yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; • Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek. • Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. • 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. • Disiplin cezası almamış olmak. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; • Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. • Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. • Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. • 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. • Disiplin cezası almamış olmak. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.
Program Profili : Bu Program; insan kaynaklarına yönelik olarak işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde sorumluluk üstlenebilecek elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bu bölümden mezun olacak öğrencilerimiz, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların İnsan Kaynakları, Personel İşleri departmanlarında ve danışmanlık şirketlerinde işe alım, eğitim, kariyer planlaması, iş mevzuatı, performans değerlendirme, ücretlendirme vb. konularda görev alabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ doğrultusunda yapılmaktadır.
Her ders için ayrı ayrı yazılı, sözlü ve uygulamalı değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı (ve bütünleme sınavı dahil) olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla vize sınavı üzerinden başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : İnsan Kaynakları Yönetimi Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir. Ayrıca zorunlu 40 iş günü staj faaliyetinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi ve bölüm onayının alınması gerekmektedir.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ doğrultusunda yapılmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç.Dr. Deniz ZÜNGÜN
Tel: 0236 768 3344
E-Mail: deniz.zungun@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Dikey Geçiş Sınavı ile ÖSYM'nin belirlemiş olduğu ve her yıl güncellediği "ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI" Listesindeki İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü için açıklamış olduğu lisans programlarına devam edebileceklerdir.