Kuruluş : Manisa Celal Bayar üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek okulu 1986 yılında Ege üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1992 yılında Manisa Celal Bayar üniversitesinin kurulmasından sonra bu üniversiteye bağlanmıştır. Organik Tarım Programı ise 2012 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Organik Tarım Ön lisans Derecesi.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puan alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösteren sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Organik Tarım programından öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve 40 iş günü yaz stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu koşula ek olarak, genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Organik Tarım Programının eğitim amacı; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Organik Tarım yetiştiriciliği yapan özel çiftliklerde, Organik ürünlerin Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve çiftçi örgütlerinde tekniker olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçerek Lisans programlarında öğrenim görebilirler .
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları, bir vize ( Ara sınav ), bir final ( Dönem sonu sınavı ) olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Ara sınavlar dışında quiz, projeler, ödevler, araştırma ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Vizenin %40’ı ve Final sınavının %60’ı başarı notunu oluşturur. Başarı notu Bağıl not sistemi ile harf notuna dönüştürülür.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla bitirmek için, toplam 120 AKTS’lik ders alarak, bu derslerden başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 iş günü yaz stajını tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı : Prof. Dr. Sinan ANLAŞ
AKTS/DS Koordinatörü : Prof. Dr. Sinan ANLAŞ
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu, 45600, Alaşehir/Manisa
Telefon :+90 236 654 12 01 - 654 31 53
Faks : +90 236 654 12 00
Web Adresi : http://alasehirmyo.cbu.edu.tr/organik-tarim.2714.tr.html
E-Posta : alasehirmyo@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Uygulama arazi ve serası, Laboratuvarlar, Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı