Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.
Kazanılan Derece : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Giriş Sınavının (YGS) ilgili bölümünden yeterli puan almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğrenim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler, bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans derecesi ile mezun olabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak 20 iş günü yapılan stajın kabul edilmesi gerekir.
Program Profili : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra iletişime giriş, halkla ilişkilere giriş, görsel iletişim tasarımı, beden dili, yazışma teknikleri, marka ve itibar yönetimi, kriz yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon gibi teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır. Programın amacı; bilimsel yöntemler ışığında iletişim çalışmalarını gerçekleştirecek nitelikli, iyi yetişmiş, etik değerlere sahip, özel işletmeler ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen ara elemanları yetiştirmektir. Halkla İlişkiler, kamuoyundaki algı, tutum ve beklentiler üzerine araştırmalar yapar; bunların sonuçlarına göre etkinlikler planlar ve uygular. Kurum içi iletişimi geliştirerek, kurum kimliğinin ve kurumsal imajın oluşturulup yönetilmesine öncülük eder. Kurumsal itibarı sağlamaya yönelik medya ilişkilerini yönetir; sponsorluk faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri organize eder.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Özel veya kamu sektöründe insan kaynakları veya halkla ilişkiler departmanlarında, organizasyon şirketlerinde, ulusal/uluslararası bilimsel toplantı veya sanat faaliyeti gerçekleştiren organizasyon firmalarında, belediye veya il özel idaresi gibi yerel yönetim birimlerinde, vaililkler bünyesindeki basın ve halkla ilişkiler birimlerinde, sağlık kuruluşlarında, yazılı veya görsel tanıtım yapan orta veya küçük ölçekli işletmelerde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programını başarı ile bitirenler, Çeşitli Fakültelerdeki Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık, Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler, Reklâmcılık, Reklâm Tasarımı ve İletişim, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları bölümlerine dikey geçiş yapılabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu Kula / MANİSA
Telefon: (236) 816 40 60 - 816 40 62 Faks: (236) 816 40 66 Elektronik Posta: kulamyo@cbu.edu.tr

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan Vekili ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Sorumlusu Öğr. Gör. İsmail Küçükaslan ismail.kucukaslan@cbu.edu.tr


Bölüm Olanakları : Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar labaratuvarları, derslikler, spor alanları ve kantin bulunmaktadır. Bölümümüzde; 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.