Kuruluş : Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılında toplam 40 örgün öğretim öğrencisi ile lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Celal Bayar Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Öğrencinin başka bir kurumda daha önceden başarıyla tamamlamış olduğu bir dersin Celal Bayar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği programında karşılığı varsa, ders içeriğinin fakülte tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci ilgili dersten başarılı sayılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için, Avrupa Kredi Tranfer Sistemine göre toplamda minimum 240 AKTS dersi başarıyla tamamlamış olmaları ve kümülatif not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı olması için o dersten en az DD/Başarılı notunu alması gerekmektedir. Bunun dışında öğrencinin programda belirtilen tüm zorunlu stajları belirtilen sürede ve nitelikte tamamlamış olması gerekmektedir.
Program Profili : Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine mühendisliği ve benzer temel mühendislik dallarının enerji anabilim dallarının birleşimi neticesinde ortaya çıkmış multidisipliner bir programdır. Enerji sitemlerinin bütün donanım, tasarım, üretim, kontrol ve işletilmesi tüm yönleri ile konu edinir. Program; enerji sitemlerinin alt sistem bileşenlerinin seçilmesi, geliştirilmesi, tasarımı, üretimi ve entegrasyonlarını kapsar. Bölümümüz tüm bu konulardaki teknolojik ve akademik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle tekniğin son durumu ile ilgili uygulamaları öğrencilerine aktarmayı amaç edinmiştir. Birçok işletmede ihtiyaç duyulan ve tüketilen enerji ve ekipmanlarının tüm konularını örnek olay olarak değerlendirdiğinden teknolojik gelişmelere paralel nitelikte ve sürekli kendini yenileme niteliğine sahip bir programdır. Endüstriyel uygulamalar açısından buhar, gaz ve su türbinleri, tüm yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, içten yanmalı motorlar, jet ve roket motorları, ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri başta olmak üzere enerji ağırlıklı olmak üzere temel nitelikte bir mühendislik dalı olmanın yanısıra işletme, pazarlama, yatırım planlaması, üretim yöntemleri gibi dallara yönelmek mümkündür. Enerji Sistemleri Mühendisliği, özellikle akademik düzeydeki konulara esas teşkil edecek nitelikteki geliştirdiği teknolojilerle insanlığın yaşam kalitesini ve toplum refahını iyileştirmeleri de ilke edinen bir programdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Önerilen programdan mezun olacak Enerji Sistemleri Mühendislerinin, aşağıda sunulan başlıca iş kolları ve çalışma alanlarının oldukça yaygın olacağı düşünülmektedir.
• Özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar (tüm Jeotermal, HES, RES vb. müteşebbisleri)
• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
• Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE),
• Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ),
• Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı (TPAO),
• Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş. (BOTAŞ),
• Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu (TAEK),
• Türk Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ),
• Demir çelik sektörü (yüksek elektrik enerjisi tüketen ve kendi enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmesi kaçınılmaz nitelikteki tüm özel sektör kuruluşları)
• Gemicilik sekörü (gemi motorlarından çıkan egzost gazlarının yeniden yakılarak değerlendirilmesi / elimine edilmesi vb.)
• Yapı sektörü (kendi enerjisini üreten akıllı ev teknolojileri)
• Gıda sektörü (akıllı pişirme teknikleri ve enerji optimizasyonu)
Dolaylı olarak da;
• İmalat Teknolojileri Endüstrisi,
• Otomotiv Endüstrisi,
• Havacılık ve deniz taşıtları üretim sektörleri,
• Savunma Sanayi kuruluşları potansiyel istihdam kaynağı olarak öngörülmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olan öğrenciler, ilgili yüksek lisans veya lisans sonrası doktora programlarına başvurabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her dersin değerlendirme kriterleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve dönem başında öğrencilere duyurulan ders müfredatında yer alır. Öğrenciler aldıkları her ders kapsamında en az bir vize ve bir final sınavına katılırlar. Bunun dışında ders müfredatında öğretim elemanı tarafından belirlenen kısa sınavlar, ödevler ve projeler de değerlendirme ölçütleri arasında yer alabilir. Yılsonunda öğrencilerin ders notu; vize ve final notları, yıl içi faaliyetleri ve derse katılımları doğrultusunda hesaplanır. Final ve vize sınavı uygulanmayan dersler hakkında bölüm yönetimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nı bilgilendirir. Dönem sonunda ders notları ve değerlendirme kriterleri, dersi veren öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na iletilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için dönem sonu ders notunun en az DD olması gerekmektedir. Öğrenci bir dersten "FF" veya "FD" dönem sonu notu aldığında, dersten devamsız sayıldığında veya kredisi olmayan bir dersten "başarısız" sayıldığında, dersin tekrar verildiği ilk dönemde dersi tekrar ederler ve o dersin önkoşul olduğu diğer dersleri alamazlar. Dönem sonu ders notları harf notu olarak belirtilir ve bu notlar, notların puan aralığı olarak karşılıkları ve katsayıları aşağıda sunulmaktadır: Harf Notu; Puan Aralığı; Katsayısı AA; 90-100; 4.0 BA; 85-89; 3.5 BB; 80-84; 3.0 CB; 75-79; 2.5 CC; 70-74; 2.0 DC; 65-69; 1.5 DD; 60-64; 1.0 FD; 50-59; 0.5 FF; 49-0; 0 İkinci dönemin sonundan itibaren, her dönem sonunda öğrencilerin kümülatif not ortalamaları izlenir. Kümülatif not ortalaması, 1.80'in altında olan öğrenciler, son dönemi tekrar ederler. Son dönemde, dönem sonu ders notu DD'nin altında olan tüm dersleri tekrar alırlar. Bunun dışında, danışmanlarının onayı ile son dönemde "CC" ve üstü dönem sonu notu aldıkları ders sayısı kadar ilave yeni ders alabilirler. Dönem sonu kümülatif ortalaması 2.00 olan öğrenciler o dönemde başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin öğretim planında yer alan tüm derslerden geçer not alması, stajlarda başarılı olması ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlaması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Örgün öğretim olmak üzere sadece bir adet tam zamanlı program yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Nurettin Aslan (Bölüm Başkanı),
Celal Bayar Üniversitesi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,
Adres: Acarlar Mah. Şehit Ali Karakuzu Sk. No:10 Turgutlu/Manisa/Türkiye,
Tel: +90 236 314 10 10, Faks: +90 236 314 20 20,
E-posta: nurettin.aslan@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Fakülte binamızda Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünün kullanımına sunulmuş 4 adet 60 kişilik ve 1 adette 54 kişilik derslikler mevcuttur. Bunun yanında planlanan enerji ve akışkanlar mekaniği, yenilenebilir enerji kaynakları, kontrol sistemleri laboratuvarlarımızın fiziki mekânı hazır durumdadır. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Laboratuvarımızda rüzgâr-güneş hibrid güç sistemi mevcuttur. Teknoloji Fakültemiz Mekatronik Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında kontrol sistemleri için PLC eğitim seti bulunmaktadır.