Kuruluş : Metalurji Mühendisliği bölümü 1993 yılında "Malzeme Mühendisliği" adıyla kurulmuş ve 2011 yılında Lisans Eğitimine başlamıştır.
Bölümümüz, Yüksek Lisans Programı'na 2014 yılında başlamıştır.
2016 yılında bölümümüz ismini "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği" olarak yenilemiştir.
Bölümümüz, Doktora Programı'na 2020-201 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönem'inde başlamıştır.
Bölümümüz, 21. yüzyılda yeni malzemelerin üretilmesi ve uygulanması konularında eğitim ve teknolojiyi birleştirmektedir.
Kazanılan Derece : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında "doktor" derecesi verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1.Doktora programına başvurabilmek için adayların, Lisans veya Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
2. Doktora programına başvuru yapacak adayların, "Tezli Yüksek Lisans" diplomasına sahip olmaları durumunda; ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya Graduate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.
2. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.
3. Doktora programına başvuru yapacak adayların, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.
4. Doktora programlarında başarı notunun en az 70 puan olması gerekir. Giriş sınavı yazılı ve/veya mülakatla yapılabilir. Başarı notu; ilgili ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, yazılı ve/veya mülakat sınav notunun %30'unun toplamıdır. Mülakata veya yazılı sınava girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. Yazılı ve mülakat sınavının birlikte yapıldığı durumlarda %30'luk dilim eşit olarak dağıtılır.
5. Doktora programlarında yerleştirme puanı 70 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, sırasıyla ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
6. Doktora programlarına başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak üzere, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri/jüriler oluşturulur.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Doktora programına "Tezli Yüksek Lisans" derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için: toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Doktora programına "Lisans" derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Azami öğrenim süresi, "Tezli Yüksek Lisans" derecesi ile kabul edilmiş olanlar 12 yarıyıl, "Lisans"derecesi ile kabul edilmiş olanlar 14 yarıyıldır.
Program Profili : Ana bilim dalında; "Üretim Metalurjisi" ve "Malzeme" olmak üzere iki bilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Çeşitli Üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca devlet kuruluşları ve özel sektörde görev alabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Doktora programına "Tezli Yüksek Lisans" derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için: toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Doktora programına "Lisans" derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Azami öğrenim süresi, "Tezli Yüksek Lisans" derecesi ile kabul edilmiş olanlar 12 yarıyıl, "Lisans"derecesi ile kabul edilmiş olanlar 14 yarıyıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof.Dr. Ahmet TÜRK
Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi A Blok
Metalurj, ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
45140 Muradiye Yerleşkesi MANİSA
Tel : 0 236 201 24 09
Tel Dekan Yrd: 0 236 201 20 02
Faks : 0 236 241 21 43
E-posta: ahmet.turk@cbu.edu.tr

Doç.Dr. Gülbanu Koyundereli Çılgı (Doktora Komisyonu Başkanı)
Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi A Blok
Metalurj, ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
45140 Muradiye Yerleşkesi MANİSA
Tel : 0 236 201 24 18
E-posta: gulbanu.cilgi@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 1. Metalografi Laboratuvarı: Malzeme Karakterizasyonuna yönelik analizlerin yapıldığı bir laboratuvar olup; Kesme, Sıcak kalıplama(Bakalit alma), parlatma, optik-stereo mikroskoplar ve görüntü analiz sistemleri mevcuttur.
2. Üretim Laboratuvarı: Seramik, metal, polimer ve kompozit malzemeleri üretimine yönelik olup; çeşitli ebat ve sıcaklıkta (1200-1700oC) fırınlar, etüvler, mekanik öğütücü ve karıştırıcılar ve malzeme üretim sürecinde gerekli üniteler mevcuttur.
3.Mekanik Laboratuvarı: Malzemelerin mekanik özeliklerini belirlemeye yönelik olup; çekme, basma, eğme, makro-mikro sertlik, çentik-darbe testleri yapılmaktadır.
Ayrıca Üniversitemiz merkez laboratuvarı DEFAM başta olmak üzere yakın ve ilgili pek çok bölümdeki cihaz ve donanımın kullanılabilme olanakları da mevcuttur.