Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu 2000 yılında kurulmuştur. Laboratuvar Teknolojisi programı ise, 2019 yılında açılmıştır. Bu programda verilen eğitim ve öğretim ile, kimya, gıda, tarım, yem ve sağlık alalarındaki laboratuvarlarda çalışma bilgi ve becerisine sahip Laboratuvar Teknikerleri yetiştirilmektedir.
Kazanılan Derece : Laboratuvar Teknolojisi Ön lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi(TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Laboratuvar Teknolojisi programından öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı dersi başarıyla vermiş olmaları ve zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu koşula ek olarak, genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Laboratuvar Teknolojisi programının amacı, genel laboratuvar tekniklerini iyi bilen, laboratuvardaki alet ve cihazları farklı materyallerin ( Sağlık, toprak, su, gıda, bitki, yem, vb. ) analizlerinde kullanabilen, laboratuvar teknolojilerindeki yenilikleri takip edebilen ve sonuçları rapor edebilen elemanlar yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İl Müdürlükleri, Devlet Su İşleri, Ziraat Odaları, Hastaneler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel kurulmuş olan Toprak-su-bitki ve gübre analizleri yapan laboratuvarlar, yem fabrikaları, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, atık ıslah eden özel veya resmi kurumlara ait laboratuvarlar çalışma alanıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavı ile; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve sağlık Hizmetleri, Kimya, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Gıda teknolojisi ve Organik Tarım İşletmeciliği ile ilgili lisans programlarına ve açık öğretimdeki bazı bölümlere geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları, bir vize ( Ara sınav ), bir final ( Dönem sonu sınavı ) olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Ara sınavlar dışında quiz, projeler, ödevler, araştırma ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Vizenin %40’ı ve Final sınavının %60’ı başarı notunu oluşturur. Başarı notu Bağıl not sistemi ile harf notuna dönüştürülür.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’ su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’ su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’ larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla bitirmek için, toplam 120 AKTS’ lik ders alarak, bu derslerden başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Fadim YEMİŞ
AKTS/DS Koordinatörü :
Adres : Akhisar Meslek Yüksekokulu Hürriyet Mahallesi 151 Sok. No: 279 Akhisar /MANİSA
Telefon :+90 236 412 95 31
Faks : +90 236 413 70 58
Web Adresi : https://akhisarmyo.mcbu.edu.tr/kimya-ve-kimyasal-isleme-teknolojileri-bolumu/biyotekniklaboratuari.2563.tr.html
E-Posta : fadim.yemis@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bilgisayar laboratuvarı, toprak, su, bitki, gıda, yem ve kimyasal analizlerini yapmaya yetecek donanım ve alt yapıya sahip programa ait 2 adet laboratuvar