Kuruluş : Manisa’nın ilk yükseköğretim kurumu olma niteliğini taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tarihi kökeni, 1975 yılında kurulan Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Manisa Muhasebe Ön Lisans Yüksekokulu’na dayanmaktadır. Muhasebe Ön lisans Yüksekokulu olarak eğitime başlayan okulumuz, 1977-78 öğretim yılında Maliye Muhasebe Yüksekokulu olarak lisans eğitimi vermeye başlamış ve 1987 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Bölümümüz, Celal Bayar Üniversitesi’nin kurulduğu 1992 yılından itibaren fakültemizin en çok tercih edilen ve en kapsamlı ders programlarından birisine sahip bölümdür.
Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Maliye Bölümü, maliye teorisi, bütçe ve mali planlama, mali iktisat ve mali hukuk ana bilim dallarından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Maliye Bölümü, yüksek öğretimde Maliye Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavından ilgili alandan yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Maliye Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Maliye programının amacı, genel ekonomi içinde önemli bir bölümü oluşturan kamu ekonomisinde meydana gelen mali olayları, bunların etki ve sonuçlarını yorumlayarak; kamu ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara bilimsel yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir.

Maliye Bölümü, maliye başta olmak üzere, iktisat, işletme ve hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek niteliklere sahip; sorgulayan, araştıran, analitik düşünen, yorumlama ve sentez yeteneği kuvvetli mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ders plânında maliye teorisi, kamu ekonomisi, bütçe, maliye politikası, vergi hukuku gibi maliye bilimine özgü temel dersler yer almaktadır. Ayrıca ders plânında fakültemizin diğer bölümlerinden bazı dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun dersleri alabilmeleri için ders plânında seçmeli dersler de mevcuttur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Maliye Bölümü mezunları kamu ve özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına sahiptir. Mezunlarımız kamu kesiminde; Vergi Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı, Devlet Bütçe Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, Bakanlıkların teftiş ve denetim kurullarında denetçilik, idari yargı hâkimliği başta olmak üzere birçok kariyer mesleğe girebilmektedir. Özel sektörde ise mali müşavirlik, gümrük müşavirliği, bankalar, sigorta şirketleri, denetim firmaları ve yöneticilik gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı : Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ
AKTS/DS Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN
Adres : Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Uncubozköy Kampüsü, Manisa/TÜRKİYE
Telefon : +90 236 233 38 65
Faks : +90 236 233 27 29
Web Adresi : http://www.cbuiibf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=353&Itemid=356
E-Posta : iibf.maliye@bayar.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık kütüphane, okuma salonu ve bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. Dersliklerden bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanarak akıllı tahtalar ve projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale gelmiştir. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Bölümümüzde; 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.