Kuruluş : Gümrük ve Tekel Bakanlığınca İstanbul'da kurulan Tütün Eksperleri Yüksekokulu (TEYO),1975 yılında İstanbul da öğretime başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulunun 01.03.1991 tarih ve 91.9.257 sayılı kararı ile TEYO mezunlarına“Tütün Teknolojisi Mühendisi” unvanı verilmeye başlanmıştır.
1987 yılında İstanbul'dan Akhisar'a nakli kararlaştırılan ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlanan Yüksekokulun adı ve bağlantısı 1992 yılında yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile Tütün Eksperliği Yüksekokulu olarak değiştirilmiş ve Manisa da kurulan Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır.
Kazanılan Derece : Programı, tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Tütün Eksperliği Yüksekokulundan Lisans Diploması'' derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda, YGS-2 puan türünde yeterli puanı sağlayabilmiş olmak şartı aranır.

Kayıt esnasında adayların tam teşekküllü bir devlet hastanesinden aldıkları sağlık raporuna ilave olarak, renk körü olmadıklarını belgelendirmeleri gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : OSYM tarafından yapılan DGS’de yeterli puanı sağlayarak Tütün Eksperliği Yüksekokulu'na yerleştirilmek
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili : Alanında yetkin, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip tütün teknoloji mühendisleri yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tütün Eksperliği Yüksekokulu mezunlarına, tütün eksperi ve yönetici olarak, yaprak tütün işleme ve sigara fabrikalarında çalışmaları yanında, Tarım Bakanlığı bünyesinde bulunan İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri’nde görevler almalarını ve serbest mühendis, müşavir, bilirkişi, hakem olarak çalışmalarını sağlayacak eğitsel donanım kazandırılmaktadır.

4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre ‘’Türkiye'de Tütün Eksperliği yapmak için, Tütün Eksperliği yüksek okullarından veya muadili yerli ve yabancı okullardan lisans düzeyinde yüksek öğrenim diploması alarak mezun olmak şarttır. Tütün Eksperi unvanına sahip olmayanlar, tütün alım ve satım muayenelerini, tütün vasıf, değer ve nevilerinin belirlenmesini ve tütün işleme, bakım, fabrikasyon eksperliği yapamazlar, tütün işlerinde bilirkişi ve hakem olamazlar. Tütün eksperlerinin görev, yetki ve mesleki sorumlulukları Kurul tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayan mezunlar, üniversitemizin ya da diğer üniversitelerin açmış olduğu yüksek lisans programlarına, ön koşulları taşıdıkları takdirde başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yılsonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda /yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavları Yüksekokul Müdürlüğü’nce belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir.
Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için;

a)Kayıt yenilemek,
b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak gerekir.

Ders ve uygulamalar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları uygulamalar için de aynen geçerlidir.

Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yılsonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.
Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır.

GNO’su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci başarısız sayılır.
Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.
Bağıl sistem yönetmeliğinin şartları doğrultusunda öğrenciler yaz okuluna gidebilirler.
Mezuniyet Koşulları : Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nda eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi
Tütün Eksperliği Yüksekokulu
45210 Akhisar, Manisa
Tel : +90 236 4126896- Fax : +90 236 4123320
e - mail : teyo@bayar.edu.tr
Prof. Dr. Altay Uğur GÜL
Bölüm Olanakları : Yüksekokulumuzda 3 laboratuar, 1 bilgisayar laboratuarı, kütüphane ve 300 kişilik bir konferans salonu hizmet vermektedir.