Kuruluş : Alaşehir Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik Programı (Tarımsal Kooperatifçilik Programı adıyla) 1986'da Ege Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. 1992'de Celal Bayar Üniversitesi'ne bağlanan program, 1998-1999 öğretim yılından itibaren örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere ikili öğretim sistemine geçilmiştir. Kooperatifçilik Programı 2009 yılına kadar Tarımsal Kooperatifçilik Programı adı altında eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 2009-2010 öğretim yılından itibaren YÖK’ün aldığı karar ile adı Kooperatifçilik Programına dönüştürülmüştür.
Kazanılan Derece : Kooperatifçilik Önlisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi(TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğrencilerin Kooperatifçilik Programında okutulan tüm derslerden başarılı olmaları, 120AKTS şartının sağlanmış olması, toplam 40 iş günü olan iş yeri uygulamalı eğitim stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
Program Profili : Tarımsal ve kentsel kooperatiflerin ortak ve ortak dışı ilişkilerini kooperatifin amacı doğrultusunda düzenleyen, görev yaptığı kooperatifte mali ve idari işlemleri ilgili kanun ve anasözleşmelere uygun olarak yürüten tarımsal ve kentsel tüm kooperatiflerde memurluk ve yöneticilik görevini üstlenecek ara eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Kooperatifçilik Programı mezunları ülkemizde faaliyette bulunan yaklaşık 13.000 tarımsal kooperatifte (tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, pancar ekicileri kooperatifleri vd.) ve sayıları 70.000 i aşan tarım dışı kooperatifte (Motorlu Taşıyıcılar Koop, Konut Yapı Kooperatifleri, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, İşletme Koop. vd.) ve kooperatif birlik ve merkez birliklerinde istihdam edilebilmektedir. Mezunlar ayrıca ziraat odaları ve tarımsal üretici birlikleri gibi mesleki üretici örgütlerinde ve bankalarda da çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Kooperatifçilik Programı mezunları açık ve uzaktan eğitim sistemi çerçevesinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Açıköğretim Lisans Programı ve İşletme Fakültesi İşletme Açıköğretim Lisans Programı üçüncü sınıfına sınavsız geçiş yapabilmektedir. Kooperatifçilik Programı mezunları ayrıca dikey geçiş sınavında başarılı olarak; İşletme, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Tarım Ekonomisi ve Tarım İşletmeciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Bununla birlikte toplam 40 iş günü olan iş yeri uygulamalı eğitim stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yönetim ve Organizasyon Bölümü Bologna Bölüm Sorumlusu: Öğr. Gör. Semih DERELİOĞLU
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Alaşehir-MANİSA
Tel: (0236) 6541201-130
E-posta: semih.derelioglu@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık kütüphane, okuma salonu ve bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. Dersliklerimizin tamamında projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkündür. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.