Kuruluş : Ahmetli Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuştur. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 1997-1998 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında önlisans derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim kurumları Sınavının (TYT) ilgili alanından yeterli puan almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak.
Program Profili : Büro Yönetimi ve Yönetici Asitanlığı Programı hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarına etkili bir şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayan yönetici asistanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları gerek kamu gerek özel sektör gerekse de kar amacı gütmeyen, üçüncü sektör olarak nitelendirilen sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Program mezunları üst düzey yöneticilerin yanında yönetici asistanlığı olarak görev yapabildikleri gibi, çeşitli departmanlarda büro yöneticisi olarak da istihdam edilebilmektedirler. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunları aynı zamanda çeşitli sektörlerde kendi firmalarım da kurabilirler. Mezunların özel sektörde satış ve pazarlama firmalarında satış sekreterliği gibi konumlarda da iş olanakları bulunmaktadır. Mezunların silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, üniversiteler, bakanlıklar dahil olmak üzere hemen her kamu kuruluşunun çeşitli birimlerinde ve taşeron kuruluşlarda iş olanakları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asitanlığı Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : “Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır”
Mezuniyet Koşulları : Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir. Ayrıca zorunlu 40 iş günü staj faaliyetinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi ve bölüm onayının alınması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm/Program Başkanı: Doç.Dr.Ahmet OKUR
e-posta; okurahmet@hotmail.com
Tel: 0236-7683344
Adres: Ahmetli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Altıeylül Mh. Atatürk Bulvarı No:4
45450
Ahmetli / MANİSA

Bölüm Olanakları : Dikey Geçiş Sınavı ile ÖSYM'nin belirlemiş olduğu ve her yıl güncellediği "ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI" Listesindeki Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı için açıklamış olduğu lisans programlarına devam edebileceklerdir.