Kuruluş : Saruhanlı Meslek Yüksekokulu 1994 tarihinde kurulmuştur. İşletme Yönetimi Programı 16.04.2008 tarihinde açılmış olup ilk olarak 2008-2009 Eğitim – Öğretim yılında ön lisans eğitimi vermeye başlamış, 2011 yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü'ne dönüştürülmüştür. Yönetim ve Organizasyon Bölümü örgün öğretim düzeyinde eğitim - öğretim veren İşletme Yönetimi Programından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : İşletme Yönetimi Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-6 türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programın zorunlu müfredatlarında yer alan yabancı dil dersi ve Senato’nun kararı ile muaf olunması uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılır. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : İşletme Yönetimi Programından ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Programın öğrenci kontenjanı 50’dir. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek lisesi mezunları oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim şeklindedir. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İşletme Yönetimi Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir. İşletmelerin idari ve muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarı ile bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, - Bankacılık ve Finans, - Bankacılık ve Finansman, - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, - İşletme, - İşletme Bilgi Yönetimi, - İşletme-İktisat, - Sağlık Kurumları İşletmeciliği, - Sermaye Piyasası, - Sigortacılık, - Sigortacılık ve Risk Yönetimi, - Uluslararası Finans, - Uluslararası İşletmecilik, - Uluslararası Ticaret, - Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Öğrencinin ara sınav puanının %40'ı ve dönem sonu sınav puanının %60'ı toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Dersi tekrar alan öğrencilerin derslere davam zorunluluğu söz konusu olmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’ su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’ su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’ larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden dört yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak, genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, ve 20+20 iş günü süreli yaz stajlarını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Dr.Öğr.Üyesi Mert SOYSAL
Adres Hükümet Cd.Cengiz Topel Mh. No:107/2 Saruhanlı / MANİSA
Telefon 0.236.357 13 13 / 357 42 50
Faks 0.236.357 28 11
E-Posta mert.soysal@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Saruhanlı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki İşletme Yönetimi Programı Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık derslikler, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane bulunmaktadır. Bölümümüzde; 2 doktor öğretim üyesi ve 2 doktor öğretim görevlisi ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.