Kuruluş : Bölüm ilk olarak 2002-2003 öğretim yılında Geleneksel El Sanatları Programı olarak ön lisans eğitimi vermeye başlamış, 2011 yılında El Sanatları Bölümü kapsamına alınmıştır. Örgün öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren El Sanatları Bölümü, Geleneksel El Sanatları programından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Geleneksel El Sanatları Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Geleneksel el sanatları programında okumak isteyen öğrencilerin göz ve eli eşgüdümle kullanabilme, tasarım ve çizim yeteneklerine ve estetik görüşe sahip olmaları gerekir. Öğrencilerin bedence sağlam, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları derslerin gereklerini yerine getirebilmelerinde önem taşımaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senato’nun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet Sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler, bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Geleneksel El Sanatları Programından ön lisans derecesi alabilmek için, Bölüm eğitim programında belirtildiği biçimde dönemlik 30 olmak üzere, toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersler ile sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Geleneksel El Sanatları Programı, Türklerin yaşamış ve halen yaşamakta olduğu bölgelerde günlük yaşantılarında kullandıkları her türlü el sanatı ürün örneklerinin tasarımı, üretimi ve pazarlanması üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. Geleneksel olan objelerin tespit edilmesinde, teknik araştırmalarının ve yeni uygulamalarının yapılmasında bilimsel ve sanatsal bilgi esas alınır. Güzel sanatlar alanının geleneksel Türk desenleri, çini, tezhip, minyatür, hat gibi temel dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir. Programın ana hedefi; İş piyasasının gerektirdiği mesleki yeterlikleri kazanmış, verimlilik ilkesini kavramış ve ilgili sektör gelişmelerine uyum sağlayan araştırmacı, katılımcı ve problem çözücü elemanlar yetiştirmektir. Geleneksel el sanatları programı;
- Kâğıt, yün, deri, cam, seramik, ahşap, taş vb. gibi malzemeleri kullanarak gelenekli el sanatı ürünlerinin hazırlanması, ürünlere yeni fonksiyonel özelliklerin kazandırılması ve ürünlerin pazarlanması konularında gerekli bilgi ve beceri donanımına sahip,
- Çeşitli yörelerde varlığını az da olsa sürdüren veya kaybolmuş el sanatı ürünlerinin envanterini çıkarabilecek, kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak,
-Mimari eserlerimizde kullanılan, ahşap oymacılığı, alçı işleri, duvar resimleri, metal işleri, cam süslemeciliği gibi geleneksel el sanatlarımızın örneklerini belgeleyecek ve üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak,
-Gelenekli el sanatı ürünlerini tanımlamaya, analiz etmeye, yorumlamaya ve üretmeye yönelik bilgi birikimiyle donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : - Halk Eğitim Müdürlüklerinde, el sanatları alanında öğretmenlik yaparlar.
- Çeşitli kamu ve özel, kurum ve kuruluşlarında usta öğretici olarak çalışırlar.
- Mimari eserlerde kullanılan, ahşap oymacılığı, alçı işleri, duvar resimleri, metal işleri, cam süslemeciliği gibi geleneksel el sanatlarımızın çeşitli dallarına ilişkin alanlarında, örnekleri belgeleme ve restorasyon alanında çalışırlar.
- Milli Saraylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde;Türkiye genelinde ve yörede , konuyla ilgili özel atölyelerde iş bulma imkânları vardır.
- Dokuma, nakış, dikiş alanına yönelik üretim yapan sanayi kuruluşlarında, üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak nitelikte teknik ara eleman olarak çalışırlar.
- Dekoratif eşya yapım atölyeleri ile seramik, çini ve ebru atölyelerinde çalışabilir, kendi özel atölyelerini kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde Güzel sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü (Tezhip, Hat, Çini, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Cild Anasanat Dallarına) dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu, Turgutlu/Manisa. El Sanatları Bölüm Başkan Vekili: Öğretim Görevlisi Yasemin Bulut Tel :+ 90236 313 55 02 Dahili:124 Fax :+ 90236 314 45 66 e-mail: yasemin.bulut@cbu.edu.tr ; ECTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Yasemin Bulut Dahili:124 e-mail: yasemin.bulut@cbu.edu.tr


Bölüm Olanakları : Bölümümüzde, 2 adet tasarım atölyesi ve 1 adet uygulama atölyesi bulunmaktadır. Tasarım aölyelerinde; çizim masaları, ışıklı masalar, bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, slayt makineleri mevcuttur. Uygulama atölyesi; 1200 derecelik seramik-çini fırını, mermer masalar ve çeşitli el aletleri ile donatılmıştır.