Kuruluş : Sarıgöl Meslek Yüksekokulu 07/07/2000 tarihinde kurulmuş olup, Harita ve Kadastro Programı 2002-2003 Eğitim –Öğretim döneminde öğrenci alarak eğitime başlanmıştır.

Kazanılan Derece : Harita ve Kadastro Önlisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programın zorunlu müfredatlarında yer alan yabancı dil dersi ve Senato’nun kararı ile uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden belirtilen puan ve üstü not alanlar başarılı sayılırlar ve öğretim programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak.

Program Profili : Harita ve Kadastro Programının eğitim amacı; yer üstünde ve yar altında bulunan, yapılı yada yapısız yeryüzü parçalarını ,ölçen, çizen, hesaplayan, taşınmaz mal mülkiyetini ve mülkiyetten başka hakları yasaların öngördüğü çerçevede kayıt altına alan ,yeryüzündeki değişiklikleri izleyen ve kayıtları güncel hale getiren "Harita ve Kadastro Teknikerleri" yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Harita Kadastro Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Tapu Kadastro, Jeoloji Mühendisliği ve Orman Mühendisliği bölümlerine geçerek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
45470-Sarıgöl/MANİSA
Öğr.Gör. Pınar FEDAİ
pinar.fedai@cbu.edu.tr
Tel: 0(236)8676278
Fax: 0(236)8676279
Bölüm Olanakları : Okulumuzda öğrencilerimizin kullanımına yönelik iki laboratuvar mevcuttur. Biri bilgisayar laboratuvarı, diğeri ise harita ve kadastro ekipmanlarının bulunduğu laboratuvardır. Uygulamalı derslerde, okul civarındaki açık alanlarda ve okulumuzun teknik ve bilgisayar laboratuvarında uygulama yapılmaktadır. Okulumuz öğrencilerin uygulama yapması için yeterli fiziki alanlara ve araç gerece sahiptir