1- Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanımı, süreklilik ilkesi gözetilerek bilimsel planlamaya yönelik teknikleri kavrayabilme.
2- Devlet ormanlarında, Hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak kurulmasında kendisine atfedilen görevleri yerine getirebilme.
3- Orman ekosisteminin varlığını ve doğasını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme.
4- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz etme ve çözüm önerileri geliştirebilme.
5- Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik birimleri ve bu birimler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme, Ormancılık alanında yeni teknoloji ve yöntemleri kullanabilme.
6- Ormanın planlanması, kurulması, yönetilmesi, ıslahı, işletilmesi, fidan nakli, standardizasyonu ve sertifikalandırılması işlerini yapabilme.
7- Yaşam boyu öğrenme ilkesinden hareketle, ormancılıkla ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal boyuttaki güncel gelişmeleri takip edebilme ve bu bilgileri ulusal ormancılığın faydası için kullanabilme.
8- Orman kaynakları plânlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet çalışmaları yapabilme.
9- Ulusal ve uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrayabilme.
10- Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma plânlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapabilme.
11- Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme.
12- Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların sınırlarının belirlenebilmesi, ıslahı, korunması, plânlanması çalışmalarını yapabilme.
13- Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri plânlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolünü yapabilme.
14- Kent ormancılığı çalışmaları, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarında çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini yapabilme.
15- Orman ve ormancılıkla ilgili yukarıdaki işlere benzer iş ve hizmetleri yapabilme.