1- İletişim Becerisi: Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini en iyi şekilde kullanabilmek.
2- Araştırma ve Eleştirel Düşünme Becerisi: Bilgilere ulaşma, değerlendirme, kayıt, uygulama, soyut düşünceleri ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme gibi ölçüt ve standartlarla test edebilmek.
3- Grafik ve Görsel Anlatım Becerisi: Mimari proje ve fikirleri görsel olarak aktarabilme, uygun sunumlar yapmak için iki ve üç boyutlu el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilmek.
4- Yasal Sorumluluklar, Etik ve Mesleki Hükümler: İnsan haklarına saygılı, mesleki etik ve sorumluluğa sahip olmak ve kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi tasarımı etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlamak.
5- Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Konularında Bilgi Sahibi Olmak: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek, değerlerini ortaya çıkarmak ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlamak.
6- Ulusal ve Uluslararası Mimarlık Tarihi Konusunda Bilgi Sahibi Olmak: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya ve yöresel mimarlığın kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik, kültürel faktörleri ve tarihi mirasın etkilerini anlamak.
7- Biçimsel Kompozisyon ve Tasarım Becerileri: Mimari ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlamak. Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulayabilme becerisi kazanabilmek.
8- Çevresel Sistemler ve Sürdürülebilir Tasarım: Kullanıcılar için sağlıklı çevre ve bina tasarlayabilme ve inşa edebilme. Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek. Gömülü enerji, aktif ve pasif ısıtma-soğutma sistemleri, iç ortam hava kalitesi, güneşe göre konumlanma, gün ışığından yararlanma, yapay aydınlatma ve akustik konularındaki temel ilkeleri, uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımı ile birlikte anlamak.
9- Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile geçmişten günümüze taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlamak.
10- Bina ve Servis Sistemlerinin Entegrasyonu Becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu ve bina servis sistemlerini (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi kazanmak.
11- Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin karakteristik özellikleri ile ilgili teknik bilgiye sahip olarak, üretim, kullanım, uygulama ve yeniden kullanımlarıyla ilgili ilke ve standartları anlamak, özelliklerini ayırt edebilmek.
12- Yapım Yönetimi ve Uygulama Becerisi: Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalık kazanabilmek. Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve yaklaşık maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlamak.
13- İş birliği ve Liderlik Becerisi: Tasarım ve yapım sürecinde meslektaş ve farklı disiplinlerden gelen aktörler ile başarılı bir takım çalışması yapmak, çevresel, sosyal ve estetik konularda gereken teknik ve becerilere sahip olarak liderlik yapmak.
14- Sosyal Sorumluluk Becerisi: Mimarın toplum yararına, tarihi birikime saygılı ve yerel ve küresel komşular için yaşam kalitesini arttırıcı bir sorumluluğu olduğunu anlamak.