1- Beden eğitimi ve spor alanına özgü çağdaş öğretim yöntem, teknik ve yaklaşımlarını bilir. Program kazanımlarına, öğrenci ihtiyaçlarına, öz değerlerimize ve evrensel değerlere uygun bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirir.
2- Özel gereksinimli öğrencileri diğerlerinden ayırt eder, desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için önleyici, iyileştirici ve koruyucu önlemler alır.
3- Alanında karşılaştığı problemleri gerçekçi bir yaklaşımla tanımlar, yorumlar ve analiz eder. Uygun stratejik ve bilimsel yaklaşımlarla bu problemlerin çözümü için çaba gösterir. Mesleğini etkili şekilde icra etmesine zemin hazırlayacak yayınları ve güncel çalışmaları takip eder.
4- Alana özgü bir durumun incelenmesinde üst düzey düşünme becerilerini kullanır. Bütüncül bir yaklaşımla, nesnel değerlendirme yaparak ve çağdaş yöntemlerle çözümler üretir.
5- Alana yönelik teknolojik gelişmeleri takip ederek, öğrencilerin bu konuda gelişimine, uyumuna ve okur yazarlıklarına yönelik destekleyici yaklaşımlar sergiler.
6- Beden eğitimi ve spor alanında gelişen ihtiyaçlara yönelik proje ve uygulama tasarlar. Mevcut uygulamaları etkin şekilde kullanma, elde edilecek sonuçları çözümleme ve yorumlama becerisine sahiptir.
7- Organizma sistemlerinin çalışma yapısını bilir. Sağlıklı yaşam aktivitelerinden, performans sporuna kadar uzanan aktivite çeşitliliğinde, antrenman prensiplerine uygun davranır. Sportif organizasyon düzenleme ve yönetme becerisine sahiptir.
8- Birden çok bireysel veya takım sporuna ilişkin temel, özelleşmiş spor bilgi ve becerilerini etkili biçimde öğretir.
9- Türkçeyi sözlü ve yazı dili olarak doğru ve etkili kullanır. Öğrencileri ve meslektaşlarıyla etkin bir şekilde iletişim kurar. Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek en az bir yabancı dilde yazma ve konuşma becerisine sahiptir.
10- Mesleği ile ilgili bir konuda bilimsel bir yaklaşımla araştırma yapar, elde ettiği sonuçları raporlaştırır ve etkili bir şekilde sunar.
11- Alanı dışında kültürel, sanatsal ve kişisel gelişime yönelik faaliyetlerde bulunmaya isteklidir.
12- Alanı dışında öğrenme sınırlarını genişletir, kendini sürekli yeniler. Problemlere farklı bakış açıları ile bakabilme becerisine sahiptir. Bu bağlamda yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinir.
13- Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere ve yaşadığı toplumun norm ve yasalarına uygun davranır.
14- Kamu ve özel sektör projelerinde yenilikçi ve girişimci faaliyetler sergiler.