1- Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve değerlendirebilme,
2- Ekonomik bilgi ve yöntemleri farklı alanlarda kullanabilme,
3- İktisadi büyüme, kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve yorumlayabilme,
4- İktisadın temel kurallarının işleyişini açıklayabilme,
5- Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme,
6- İktisat alanında öğrenilen teorik temelli bilgileri kullanabilme ve güncel hayata uyarlayabilme,
7- Güncel iktisat politikalarını analiz edebilme,
8- Karşılaşılan ekonomik konular hakkında fikir yürütebilme ve değerlendirme yapabilme,
9- Ekonomik verileri analiz edilebilme sürecinde uygun yöntemler kullanabilme ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme,
10- Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip edebilme iktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanabilme,
11- Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, inisiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme,
12- Ekonomik konularda karar alma sürecinde rasyonel ve etkin araçları yetkinlikle kullanabilme,
13- Ekonomi açısından bir sorun ile karşılaşıldığında tutarlı bir çözüm oluşturabilme,
14- Ekonomi alanında yeni gelişmeleri takip edebilme ve kendini geliştirme becerisine sahip olabilme,
15- Teorik bilgi ve beceriyi uygulamalı alan ile ilişkilendirebilen bir niteliğe sahip olabilme,
16- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme,
17- Lisansüstü eğitim için gerekli bilgi ve becerileri sergileyebilme.