1- Endüstri mühendisliği problemlerini matematik, fen ve mühendislik ilkeleri kullanarak çözebilme
2- Endüstri mühendisliği problemlerinin çözümü için veri toplama, işleme, modelleme, deney yapma, sonuçları analiz etme ve yorumlama
3- Endüstri ve hizmet sistemlerinin işleyişleri sırasında ortaya çıkan karmaşık problemleri belirleme, analiz etme, planlama, modelleme, çözme, kontrol etme ve devamlılık sağlayabilme
4- Endüstri mühendisliği problemlerini analiz etmek ve çözüm geliştirebilmek için benzetim, en iyileme ve istatistik yazılımlarını kullanabilme
5- Bütünü görme, bütünü parçalayarak alt sistemler oluşturma, yeni kuruluşlarda yeni sistemler şekillendirme ve çalışma koşullarını iyileştirme
6- Bir ihtiyacı karşılamak için bir sistemi, parçasını veya bir süreci, ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve devam ettirilebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında tasarlayabilme
7- Bilişim teknolojilerini, endüstri mühendisliği problemlerinin çözümüne yönelik olarak kullanma
8- Değişen koşullara ayak uydurabilmek için bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinme
9- Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma
10- Etkin iletişim kurabilme ve çok disiplinli takım çalışması yapabilme
11- Hızlı karar verme ve yönetim becerisi elde etme
12- Endüstri mühendisliği konularında proje hazırlama ve sunma