1- Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olabilme
2- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olabilme.
3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olabilme.
4- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisine; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olabilme.
5- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilme.
6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine; bireysel çalışma becerisine sahip olabilme.
7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olabilme.
8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilme.
9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilincine; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahip olabilme.
10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalığa; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahip olabilme.
11- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgiye; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olabilme.