1- Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme
2- Karmaşık mühendislik problemlerini saptayabilme, tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme
3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme
4- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirebilme, seçebilme ve kullanabilme; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
5- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlayabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme
6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme; bireysel çalışabilme
7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme; en az bir yabancı dil bilgisi, etkin rapor yazabilme ve yazılı raporları anlayabilme, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verebilme ve alabilme
8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileyebilme
9- Etik ilkelerine uygun davranabilme, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinebilme
10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinebilme
11- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinebilme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanabilme