Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 1993-1994 öğretim yılındakurulmuş olup Doktora eğitim-öğretim faaliyetlerine 2006-2007 öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece : Fizik Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına,lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olmalı.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Doktora programlarında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Fizik bilim alanında ve onun her türlü teknolojik uygulamalarında, diğer disiplinlerde çalışan araştırmacılarla işbirliği içerisinde, özgün ve uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek, nitelikli ve çalışkan bilim insanları yetiştirerek ülkemize kazandırmak. Anabilim dalında bulunan modern laboratuvarlarda, bilgisayar destekli ve ileri seviyede bir eğitim verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerde araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev yapabilmekte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışabilmekte ve fabrikalarda bulunan arge birimlerinde araştırmacı olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik alanında post-doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini en çok on iki yarıyılda tamamlamak. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisini on dört yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Fizik Anabilim Dalı Adresi: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Muradiye 45030 Manisa/Türkiye Tel : +90 236 2412151 Faks: +90 236 2412158 e-posta: gultekin.yegin@cbu.edu.tr Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail MARAŞ Tel : +90(236)2013100 e-posta: ismail.maras@cbu.edu.tr Fizik Ana Bilim Dalı AKTS Koordinatörü: Doç. Dr. Gültekin YEĞİN Tel : +90 236 2013107 e-posta: gultekin.yegin@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Ana Bilim Dalımızda lisansüstü deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında beş adet lisansüstü araştırma laboratuvarımız mevcuttur. Bu laboratuvarlar şunlardır.

İleri Çekirdek Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Radyoterapi Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Atom Fiziği Araştırma Laboratuvarı
Sentezleme Araştırma Laboratuvarı
Lüminesans Araştırma Laboratuvarı