Kuruluş : Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 1993-1994 Güz Yarıyılı itibariyle öğrenci kabul etmesi ile Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitime başlanmıştır. Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimleri bilim dallarında lisansüstü eğitim verilmektedir.
Kazanılan Derece : Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS)’den en az 40 puan almış olmaları gerekmektedir.

Yüksek Lisans başvurusunda bulunan ve yeterli Yabancı Dil puanı bulunmayan ya da Hazırlık Eğitimi almayan adaylar Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Yabancı Dil Muafiyet Sınavı'na alınırlar. Lisansüstü eğitimde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara başvuranlar ile lisans eğitiminde hazırlık sınıfından başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Yüksek lisans programı giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak
Program Profili : Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı “Gıda Teknolojisi” ve “Gıda Bilimleri” bilim dallarından oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından yüksek lisans programı kapsamında verilen derslere ve derslerin içeriklerine http://www2.bayar.edu.tr/fbe/docs/MuhendislikBilimleri/gida_muhendisligi.pdf
adresinden ulaşılabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Gıda Yüksek Mühendisi unvanını alan mezunlar gıda endüstrisinde mühendis veya yönetici olarak çalışmaktadır. Doktora programlarına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan kişiler ALES’ten yeterli puanı elde etmeleri ve dil yeterliliklerini belgelendirmeleri durumunda doktora programına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Toplam yirmi dört (24) krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından başarılı olmak; bir eğitim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi ve tez çalışması dahil olmak üzere, en az 120 AKTS kredisini en çok altı yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Neriman Bağdatlıoğlu. E-posta: neriman.bagdatlioglu@cbu.edu.tr Tel: 0236 201 2252
AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Özlem Çağındı E-posta: ozlem.cagindi@cbu.edu.tr Tel: 0236 201 2263
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 45140 Muradiye/Manisa Tel: +90 236 241 2145 Faks: +90 236 241 2143
Bölüm Olanakları : Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı “Gıda Teknolojileri” ve “Gıda Bilimleri” bilim dallarından oluşmaktadır. Bu iki bilim dalında toplam 4 profesör, 4 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 13 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Laboratuvar uygulamalarına yönelik 2 adet, araştırmaya yönelik 16 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bölüm laboratuvarlarında spektrofotometre, çalkalamalı inkübatör, TA.XT Tekstür Analiz cihazı, Kjeldahl protein tayin cihazı, Soxhelet cihazı, vakumlu etüv, soğutmalı santrifüj, Gerber santrifüjü, ultrasonik su banyosu, rotary evaporatör, atomik absorbsiyon spektrometresi, gaz kromatografisi (GC), yüksek basınç sıvı kromatografisi (HPLC) ve tintometre, soğutmalı inkübatör, Brookfield viskozimetresi, çalkalamalı su banyosu ve fanlı etüv bulunmaktadır. Bölümde yürütülen tez çalışmaları projelendirildikleri takdirde CBÜ BAP Komisyonu ve/veya TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.