Kuruluş : Muradiye Yerleşkesi’nde bulunan Celal Bayar Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ders aşamasından başarılı olan ve konusuyla ilgili seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere TARİH alanında doktora diploması verilir. "Doktor" unvanını alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1-Kabul edilen alanlarda lisans ve yüksel lisans diploması,
2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmak. (lisans mezunlarının en az 80, yüksek lisans mezunlarının ise en az 55 standart puana sahip olmaları,)
3-İngilizce eğitim için yeterli olan dil becerisine sahip olmak (ÜDS ve KPDS'den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, yabancı dilde eğitim veren anabilim dalına başvurularda ikinci bir yabancı dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekir.)
4-Doğrudan doktoraya başvuran lisans mezunlarının lisans başarı düzeyinin 100 üzerinden en az 80 ya da diğer puanlama sistemlerinden birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
5-Doktora programlarında başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili ALES notunun % 50'sinin, lisans başarı notunun % 35'inin ve mülakat sınav notunun % 15'inin toplamıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Tarih yada yan dallardan bir Bilim Dalı'nda Yüksek lisans programını tamamlamış olmak.
Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerden başarılı olmuş öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin önceden aldıkları derslerin notlarının, kredi sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak ağırlıklı ortalamalarına göre sıralama yapılır. Bu öğrenciler için anabilim dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak yapılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : (1) Sınavlar, ara sınavlar, dönem sonu (yarıyıl/yılsonu) sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. (2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. (3) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ya da laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. (4) Öğrenciler ara sınavlara ve ders plânında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır. (5) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir. (6) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde ilan edilmek zorundadır. (7) Dersin veya uygulanan eğitim-öğretimin özellikleri nedeniyle bazı dersler için ara sınav ve/veya yarıyıl/yılsonu sınavları yapılmayabilir. Bu dersler, ilgili anabilim dalı kurulu tarafından kararlaştırılır ve ders notu, öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilebilir. (8) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır. Doktora ders aşamasını bitiren öğrenciler yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. (2) Kredili derslerini başarıyla bitiren öğrenci yeterlik sınavına girer. (3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri oluşturup enstitü yönetim kuruluna sunar. (4) Doktora yeterlik komitesi ilgili anabilim dalı başkanı ve o anabilim dalında yer alan bilim dalı başkanlarının öncelikle yer aldığı beş kişiden oluşur. Bilim dalı sayılarının az veya çok olması durumunda komite anabilim dalı kurulunca oluşturulur. (5) Doktora yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi önerisiyle ve enstitü yönetim kurulu onayıyla oluşturulan sınav jürisi tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi biri danışmanı, diğerleri öncelikle ilgili anabilim dalından seçilen öğretim üyelerinden olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi onayı ile enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. (6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda tekrar sınava alınır. (7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin başvurması halinde; Anabilim dalı kurul kararı ekli anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına intibakı yapılabilir.
Program Profili : Doktora programı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bölümü bitiren öğrenciler alanlarında Öğretmen ve Akademisyen olabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora programını bitiren öğrenciler akademisyen olmak istediklerinde çalışmalarına devam edebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için bir ara sınav (%40) ve bir final (%60) uygulanmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem başarı notunun hem de yarıyıl sonu sınav notunun 100 tam puan üzerinden, doktora için en az 75 olması gerekir. Ayrıca, İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Ders aşamasından başarılı olan ve konusuyla ilgili seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : -Prof.Dr.Nadir ÖZKUYUMCU, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Başkanı 45047 Muradiye Yerleşkesi/MANİSA. nozkuyumcu@hotmail.com
-Yrd.Doç.Dr.Şayan ULUSAN, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, AKTS/DS Koordinatörü 45047 Muradiye Yerleşkesi/MANİSA. sayanulusan@gmail.com
Bölüm Olanakları : Tarih bölümünde; 3 profesör, 6 doçent, 15 yardımcı doçent ve 9 araştırma görevlisi bulunmaktadır.Ayrıca prokseksiyon bulunan 4 adet sınıf bulunmaktadır.