Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1995 yılından beri hizmet vermektedir. Anabilim Dalında in vivo ve in vitro deneysel çalışmaların yapıldığı 2 araştırma laboratuvarı ve hücre kültürü laboratuvarı bulunmaktadır. Farmakoloji araştırma laboratuvarında, in vitro ve in vivo kardiyak iskemi-reperfüzyon çalışmaları, psikofarmakolojik çalışmalar, izole organ çalışmaları (izole kalp, damar, trakea), western blot, deneysel ağrı ve epilepsi çalışmaları için gerekli donanımlar bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda halen 2 profesör ve 2 doçent görev yapmaktadır
Kazanılan Derece : Farmakoloji Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olmalı.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Doktora programlarında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Farmakoloji ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Hücre, hücrealtı yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro veya deney hayvanı ve/veya insan üzerinde in vivo çalışmalar yaparak hastalıkların tedavisi, tanısı, profilaksisi ve diğer tıbbi amaçlar için en uygun kimyasal maddenin saptanması ve ilaç olarak geliştirilmesi ile uğraşır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yazgısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. Farmakoloji, canlılar üzerindeki araştırmalardan klinik uygulamaya kadar uzanan bu karmaşık ve yoğun süreci birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile yakından bağlantılı olarak yürütür. Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora Programı’nın amacı, temel farmakolojik araştırmaları tasarlayabilecek, yürütebilecek, ulaşılan sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunabilecek; üniversitelerimizin ve ilaç sektörünün gereksinimlerine yönelik bilgi alış verişinde bulunabilecek, bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış bilim insanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Eğitim Öğretim Kurumları (Üniversite), Araştırma kurumları (Üniversite, ilaç sektörü, diagnostik, klinik araştırma, ruhsatlandırma bölümleri)
Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür.Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini en çok on iki yarıyılda tamamlamak. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisini on dört yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) :
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 45060 Uncubozköy/ Manisa Tel: (236) 233 19 20 / 212, Faks: (236) 233 14 66 Prof. Dr. Ercüment Ölmez (Anabilim Dalı Başkanı).
e mail: ercumentolmaz@hotmail.com
Bölüm Olanakları : Anabilim Dalımızda 2 Profesör, 2 Doçent olmak üzere toplam 4 öğretim üyesi bulunmaktadır. Teorik dersler ve uygulamalar öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir. Anabilim Dalımızda kardiyovasküler,
moleküler ve davranış çalışmalarını yürütmek üzere üç ayrı laboratuvar bulunmakta ve uygulmalı dersler bu laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarımızda TÜBİTAK ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen birçok projeyle tez veya araştırma düzeyinde pek çok çalışma gerçekleştirilmekte ayrıca çeşitli bölümlerle ortak araştırmalar da yürütülmektedir.