Kuruluş : Temelleri 1975 yılında kurulan Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe Ön Lisans Yüksekokuluna dayanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1992 yılında kurulan Celal Bayar Üniversitesi’nin ilk ve kurucu fakültesidir. Bu fakülte bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, aktif olarak “Çalışma Ekonomisi”, “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku”, “Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi” ve “Yönetim ve Çalışma Psikolojisi” Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, öğrencilerine ilk yıl ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin diğer bölümlerinde verilen ortak derslere yer vermektedir. İkinci yılında, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi diğer bölüm mezunlarının çalışabileceği her alanda çalışabilmesi, yeterli donanıma sahip olması için bu alanlarda ders verilmektedir. Son iki yılında ise, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne hâkim olacak düzeyde ekonomik ve sosyal yaşamın değişik yönlerini ele alan bölüm dersleri verilmektedir. Bölümümüzde 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece : Programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlaması, GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’ larının en az 2.00 olması kaydıyla öğrenciler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü alanında lisans diploması almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında başarılı olmak gereklidir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana ve Açık öğretim fakülteleri hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmama şartına bağlıdır. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belli bir kontenjan çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilmektedir. Kayıt için gerekli belgeler; 1. Lise ve dengi okul diploması, 2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan üniversite sınavının Eşit Ağırlık alanından yeterli puanı alarak ilgili birime yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Üniversitemizde eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, yabancı dil hazırlık sınıfına yer veren bölüm ve programlarda, eğitim ve öğretimin bir kısmı veya tamamı belirlenen yabancı dilde yapılabilir. Fakültemizde hazırlık programlarından yararlanma öğrencinin isteğine bağlıdır. İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile muaf olunması uygun görülen dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları açılır. Öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersi seviye tespit sınavından 65 veya üstü not almaları durumunda, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (dönemlik 30 olmak üzere, toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorunluluğu vardır.
Program Profili : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı, Endüstrileşme süreciyle birlikte büyük bir kesimin işgücü piyasasına katılımını, hızla artan refah toplumlarının ilgisini başta çalışma ilişkileri olmak üzere sosyal politika ve hizmet sektörüne yöneldiğini incelemiştir. Endüstri ve hizmet sektöründeki gelişmeler işçi, işveren ilişkileri ve sendikalaşma sürecini de beraberinde getirmiştir. 1990’lı yıllarla beraber küreselleşme süreci bilgi teknolojilerine doğru yönelimi arttırmıştır. Artık insanın meta olarak kullanıldığı dönem çok gerilerde kalmış; sosyal korumadan-sendikalaşmaya, işçi sağlığı iş güvenliğinden-performansa, motivasyondan-çalışma barışına ve çalışma koşullarına kadar pek çok konu “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” alanına girmektedir. Bu bağlamda, bölüm lisans boyunca verdiği eğitim ile ekonomik ve sosyal yaşamın değişik yönlerini ele almayı amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olanlar “Çalışma Ekonomisti veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı” unvanı kazanırlar. Mezunlar, Kalkınma Bakanlığı’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde de ilerlemek adına önü açık bir bölümdür.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES (Akademik Lisans Üstü Eğitim Sınavı’nın) Eşit Ağırlık bölümünden yeterli notu almak, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen lisans bitirme not ortalamasını tutturmak ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilir, sonrasında akademik kariyer yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’ su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’ su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’ larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Doç. Dr. Necdet BİLGİN AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Necdet BİLGİN Adres: Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Uncubozköy Kampüsü, 45030 Manisa /TÜRKİYE Telefon : +90 236 233 38 65 & +90 236 233 06 57 Faks : +90 236 233 27 29
Bölüm Olanakları : Bölümde 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 1'i 35 Md. ile Gazi Üniversitesi' nde olmak üzere toplamda 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ait binalarda yer alan dersliklerin bir kısmını, ayrıca diğer bölümlerle birlikte tam donanımlı iki bilgisayar salonunu kullanmaktadır. Dersliklerden büyük bir kısmı teknoloji sınıfı olarak tasarlanmış,
akıllı tahtalar ve projeksiyon makinelerinin kullanımı mümkün hale gelmiş ve bu sayede de dersler görsel ve işitsel materyaller yardımıyla, öğrencilerin teorik ve uygulamalı dersleri daha iyi anlamaları sağlanmaktadır. Bölümdeki tüm öğretim üyeleri, akademik ve bilimsel çalışmalarını sürdürebilmek amacıyla çağımızın gerektirdiği tüm teknolojik olanaklara sahiptir.