1- Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2- Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi edinebilme
3- Öğrenme ve analitik düşünme yeteneği kazanabilme
4- Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanabilme
5- Türkiye'de ve dünyada mikro ve makro ekonomik dengelerin analizini yapabilme
6- Çalışma hayatının güncel konularını ve sorunlarını tartışabilme
7- Çalışma ilişkisinden kaynaklanan hukuki temel hak ve borçları özetleyebilme
8- Çalışanların bireysel ve kolektif düzeydeki haklarını koruma becerisi edinebilme
9- İşletmelerin fonksiyonları, işleyişi ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili konulara ve sorunlara ilişkin stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
10- Çalışan bireyin iş ortamını çevresel faktörler, yönetsel uygulamalar ve örgütsel davranış bakımından analiz edebilme
11- Çalışan açısından birey, grup, örgüt, toplum ilişkisini kurabilme
12- Çalışma yaşamının iktisadi, sosyal, hukuki ve çalışma psikolojisine ilişkin sorunlarını neden sonuç ilişkisi içerisinde sentezleyebilme
13- İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesine ve bununla ilgili sorunlara ilişkin iktisadi, sosyal, hukuki ve çalışma psikolojisi açısından çözümler önerebilme
14- Türkiye'nin toplumsal yapısını ve toplumsal değişmenin çalışma hayatı üzerindeki etkilerini analiz edebilme
15- Türkiye'de ve dünyada sendikal hakların ve sosyal politikanın gelişimini, uygulamaları ve sorunları değerlendirebilme