Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993-1994 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, Programa başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve diploma notlarının en az 2.75/4.00 olması veya yüzlük not sisteminde Yükseköğretim Kurulunca belirlenen eşdeğerlilik tablosuna göre eşdeğer notlarının bulunması gerekir.
2. Programa başvurabilmek için adayların, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip bulunmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
3. Programa başvurabilmek için adayların, YDS’den en az 65 almaları gerekir. Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alanlar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar.
4. Adayların, giriş sınavında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanının %50’sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
5. Yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dahilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, sırasıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
Programa başvuran adayların durumlarını değerlendirmek ve sınavlarını yapmak üzere, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından her program için en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri/jüriler oluşturulur.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Enstitünün herhangi bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler, programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin başarılı olarak kabulü, yatay geçiş yaptığı tarihe kadar almış olduğu derslerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması şartına bağlıdır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Lisans veya yüksek lisans derecesini farklı alanda veya yükseköğretim kurumunda elde etmiş aday öğrencilere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, toplamda en az dokuz (öğrencinin bağlı olduğu eğitim planında belirtilen sayıda) ders, ikinci döneminde alacağı bir seminer dersi ve tez çalışması dâhil olmak üzere en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Programın süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu sürenin ilk dört yarıyılında derslerin başarıyla tamamlanması gerekir. Programın asgari süresi üç yarıyıldır.
Program Profili : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki temel teorik bilgiye erişme, bu bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı mezunlarının kamu ve özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet kurumlarında çalışma imkanı bulabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de istihdam alanları arasındadır. Mezunlar, eğitim dilinin İngilizce olmasının da avantajıyla uluslararası piyasa ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, akademik kariyerlerine de devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı mezunları, aynı veya ilgili alanda doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 1. Kredili derslerin sınavları, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.
2. Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir.
3. Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
4. Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CC olması gerekir.
5. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
6. Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de geçerli olup not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : 1. Tez savunma sınavında başarılı olmak
2. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
3. Yüksek lisans tezinin tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Mustafa MIYNAT
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 MANİSA
Telefon: 0 (236) 2018001
E-posta: mustafa.miynat@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde 5 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Farklı büyüklüklerde dört adet lisansüstü derslikte ihtiyaç duyulan tüm teknik donanım mevcuttur. Tüm lisansüstü öğrencileri Üniversite Kütüphanelerinin basılı ve elektronik kaynaklarından yararlanabilirler.