1- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini ile ilgili ileri düzeyde bilgi sahibi olabilme
2- İngilizce dilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme
3- Kendi yeterliliklerinin farkında olabilme
4- Eleştirel ve tarafsız tutumla kaynaklara ulaşabilme
5- Kendini ifade edebilme ve önerilen çözümü savunabilme
6- Analitik ve metodolojik düşünme becerisini arttırabilme
7- Kuramsal ve taktik düzeylerde karar almayı hazırlayabilme
8- Alanı ile ilgili temel kavram, kuram ve uygulamalar konusundaki bilgilerini sorgulayıcı bir gözle değerlendirebilme
9- Alanına uygun kuramsal yaklaşımları kullanarak uzmanlık gerektiren sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme, elde edilen sonuç ve önerileri yazılı ve sözlü raporlayabilme
10- Bilimsel araştırma yöntemleri ve bilim etiği konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olabilme
11- Öz disiplin kazanabilme ve bireysel sorumluluk alabilme
12- Takım çalışması yürütebilme
13- Ulusal ve uluslararası siyasi, sosyo-kültürel, ekonomik ve hukuki gelişmeleri sorgulayıcı bir yaklaşımla değerlendirebilme
14- Alanına ilişkin dil ve terminolojiyi kullanarak kurum içi ve dışı, kişi ve kurumlarla görüşlerini ve fikirlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak etkin ve anlaşılır paylaşabilme
15- Alanıyla ilgili bilişim teknolojileri ile ilgili uygulama becerileri kazanarak, sorgulayıcı düşünme ve sorunları çözmede etkin bir şekilde kullanabilme