Kuruluş : Manisa Celal Bayar üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek okulu 1986 yılında Ege üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1992 yılında Manisa Celal Bayar üniversitesinin kurulmasından sonra bu üniversiteye bağlanmıştır. Bağcılık Programı ise 1986 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Bağcılık Ön lisans Derecesi.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puan alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösteren sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bu programındaki öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri başarı ile vermiş olmaları ve Sektör Uygulamaları (İNTÖRN) eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşullara ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Bağcılık Programının amacı yüksek kaliteli üzümler yetiştirmek için bölgeye doğru anaç tipini seçebilecek, üzümlerin yıllık bakım ve beslenmelerini sağlayabilecek hasattan sonra yaş üzümü sofralık ya da kuru üzüm olarak değerlendirebilecek ya da şarap, sirke, salamura ve pekmez gibi üzümün teknolojik değerlendirilmesinde görev alabilecek bilgili ve sorumluluk sahibi bağcılık teknikeri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bağcılık teknikerleri kamuya veya özel sektöre ait bağlarda, yaş üzüm işleyen soğuk hava depolarında, kuru üzüm işletmeleri, şarap ve sirke işletmeleri, yaprak salamura işletmeleri, zirai ilaç şirketleri, gübre şirketleri, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bağcılık Araştırma Enstitülerinde çalışabilirler yar da kendi üzüm bağları yetiştirerek iyi bir gelir elde edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları, bir vize ( Ara sınav ), bir final ( Dönem sonu sınavı ) olmak üzere iki aşamada değerlendirilir. Ara sınavlar dışında quiz, projeler, ödevler, araştırma ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Vizenin %40’ı ve Final sınavının %60’ı başarı notunu oluşturur. Başarı notu Bağıl not sistemi ile harf notuna dönüştürülür.
Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı : Prof. Dr. Sinan ANLAŞ
AKTS/DS Koordinatörü : Prof. Dr. Sinan ANLAŞ
Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu, 45600, Alaşehir/Manisa
Telefon :+90 236 654 12 01 - 654 31 53
Faks : +90 236 654 12 00
Web Adresi : http://alasehirmyo.cbu.edu.tr/bagcilik.2753.tr.html
E-Posta : alasehirmyo@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Uygulama bağı, uygulama laboratuvarı, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı