Kuruluş : 2010-2011 öğretim yılında öğretime başlayan Geoteknik programı, eğitim-öğretime Örgün öğretim düzeyinde devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Geoteknik Önlisans Dercesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Geoteknik programından ön lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersler ile sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Geoteknik Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının oturacağı zeminlerin mühendislik parametrelerinin belirlenmesi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. Geoteknik proğramı, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından zemin ile ilgili araştırmalar, jeoteknik raporun hazırlanması, zeminin taşıma kapasitesi parametrelerinin belirlenmesi için arazi ve laboratuar deneyleri gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; geoteknik alanında bağımsız araştırma ve bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : “GEOTEKNİK” programı mezunları; Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları, İller Bankası gibi resmi kuruluşların yanında zemin ve kaya mekaniği konusunda uzmanlaşan özel kuruluşlarda çalışma olanağı vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımız DGS'nı başarıyla tamamlayarak aşağıdaki lisans eğitimlerine devam edebilirler;

İnşaat Mühendisliği,
Jeofizik Mühendisliği,
Jeoloji Mühendisliği,
Maden Mühendisliği,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
İnşaat Bölümü
45400-Turgutlu / MANİSA


Öğr.Gör. Altay ERBULAK
İnşaat Bölüm Başkanı (v)
e-mail : altay.erbulak@cbu.edu.tr
Tel: +90 236 312 55 02/106

Program Eğitim Kataloğu Sorumlusu ve Koordinatörü

Öğr.Gör. Altay ERBULAK
e-posta: altay.erbulak@cbu.edu.tr
Tel: +90 236 313 55 02 / 106
Bölüm Olanakları : Geoteknik Proğramında, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların dışında, teknoloji sınıflarını kullanarak; temel bilgisayar uygulamaları, CAD uygulamaları ve her türlü sunum izleme imkanı bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuarlarında, Yapı Denetimine yönelik önemli bilgisayar yazılımları (İDEMİMARİ, IDESTATİK, AUTOCAD gibi) öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda, İnşaat Teknolojisi Programı için kurulan laboratuarlarda, zemin, yapı malzemesi ve beton teknolojisi gibi temel konularda deney ortamları mevcuttur.