1- Kimya Yüksek Lisans düzeyi yeterliklerini esas alarak, fen bilimleri alanındaki bilgilerini uzmanlık derecesinde ve orijinal çalışma üretecek düzeyde geliştirebilmek,
2- İleri düzeydeki bilimsel araştırmalar sonucu elde ettiği bilgiler doğrultusunda karşılaşılan problemler üzerinde fikir yürütebilmek, yorum yapabilmek ve analiz yöntemleri planlayarak çözüm üretebilmek,
3- Fen Bilimleri ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite çerçevesinde değerlendirebilmek,
4- Analitik düşünme yeteneğini kullanarak, hızlı ve doğru bir şekilde sonuca ulaşabilmek,
5- Bir sorunun çözümüne yönelik olarak disiplinler arası ekip çalışmasını etkin ve güvenli bir şekilde yürütebilmek ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilmek,
6- Fen Bilimleri ile ilgili güncel ve bilimsel gelişmeleri takip ederek edindiği bilgileri yorumlayıp kendi çalışmalarına aktarabilmek ve bunları nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanı veya alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek,
7- Fen Bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip edebilmek ve Doktora alanıyla ilgili kendini sürekli yenileyebilmek,
8- Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirebilme becerisini kazanabilmek ve sistem tasarımlarında yenilikçi (inovasyon) AR-Ge çalışmalarını planlayabilmek,
9- Kimyasal analizleri modern cihazlarda yapabilmek, gerekirse modifiye edebilmekve elde edilen verileri, önemleri açısından değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek,
10- Laboratuvar çalışmalarını planlayabilmek ve yürütebilmek,
11- Fen Bilimleri ile ilgili laboratuvarda karşılaşılan sorunları kavrayabilmek, araştırma ve çözüm yolu üretebilmek ve öğrendiği bilgileri endüstriye aktarabilmek.