1- Bilimsel etik, sorumluluk, araştırmacılık ve yaratıcılık bilinçlerini kazanabilme.
2- Sanatın farklı alanları hakkında bilgi birikimine sahip olma, kazanılan bilgileri güncellemeyi alışkanlık haline getirebilme.
3- Geçmiş ve bugün arasında ilişki kurabilme.
4- Bilgisini ve kazanımlarını yazılı olarak aktarabilme ve sözlü olarak sunabilme.
5- Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme.
6- Herhangi bir döneme ait herhangi bir eseri gördüğünde temel niteliklerinden yola çıkarak eseri ve dönemi tanımlayabilme.
7- Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme.
8- Bir eserin öz niteliklerini temel alarak dönemin sanat özelliklerini, üslubunu tanımlama ve farklı eserler arasındaki benzerlik ya da karşıtlıklar hakkında yorum yapabilme.
9- Bir eserin veya bir eser üzerindeki süslemenin plan, kesit ya da çözümsel izdüşümünü, evrensel çizim tekniklerini ve araçlarını kullanarak çizebilme.
10- Toprak altında kalmış eserlerin ortaya çıkarılabilmesi için edindiği yöntem ve becerileri alan çalışmalarında uygulayabilme.
11- Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki yazıtları, kitabeleri okuyabilme, farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme.
12- Kültür varlıklarının koruma ve onarımı ile ilgili edindiği bilimsel yaklaşımı çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygulayabilme.
13- Eserlerin müze ve sergi gibi topluma açık ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri araştırabilme ve uygulayabilme.
14- Temel düzeyde bilgisayar yazılımları ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.