1- Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümseyebilme.
2- İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanıp günümüz için geçerli yorumlar yapabilme.
3- Türk ve İslam tarihini bilme ve medeniyet bilincine sahip olabilme.
4- İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilme.
5- Kaynakları kullanabilecek derecede Arapça ve bir Batı diline sahip olabilme.
6- Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olabilme.
7- Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanabilme.
8- Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanıyabilme.
9- Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilme.
10- Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterebilme.
11- Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
12- Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterebilme.
13- Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanabilme.