1- Temel Matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme.
2- Soyut düşünme yeteneğini kullanabilme.
3- Matematik diliyle yazılı ve sözlü olarak ifade yeteneği gösterebilme.
4- Matematiksel kavramları özümseyebilme ve aralarındaki ilişkileri kavrayabilme, aynı kavram ve ilişkilerin değişik görünümlerini tanıma becerisine sahip olabilme.
5- Matematik bilgilerini değişik problemlerde kullanabilme becerisine sahip olabilme.
6- Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil geliştirebilme.
7- Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilme.
8- Matematiksel ve sayısal hesaplama yeteneklerinin gelişimini sağlayabilme.
9- Farklı disiplinlerin bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10- Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve bu bilgiyi kullanabilme.
11- Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
12- Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, sorunları tanımlayabilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
13- Akademik çalışma yapabilme yeteneği kazanabilme.
14- Interaktif olarak çalışma yapabilme.