Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 1993-1994 öğretim yılında kurulmuş olup Doktora eğitim-öğretim faaliyetlerine aynı öğretim yılından itibaren başlamıştır.
Kazanılan Derece : Biyoloji Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programına başvurabilmek için adayların, lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olmalı.

Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Doktora programı giriş sınavı başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili ALES puanının %50'sinin, lisans başarı notunun %30’unun ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.

Doktora programlarında başarı puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır.

Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi yedi krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az dokuz ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Program Profili : Anabilim Dalında; Zooloji, Botanik, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji olmak üzere beş bilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu Anabilim Dalından mezun olan uzman biyologlar, biyoloji alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarında ortak çalışma özelliği taşıyan, edindiği bilgi ve beceriyi iletişim teknolojilerini de kullanarak paylaşan, bilimsel olarak yaratıcı ve yenilikçi, gelişmelere açık, gerekli eğitim formasyonunu almaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Doktora mezunu biyologlar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, Araştırma kuruluşlarında, Araştırma Laboratuvarlarında, Gıda sanayiinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, İlaç pazarlamada, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,Biyoloji alanında post-doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CB harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 9 ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini en çok on iki yarıyılda tamamlamak. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisini on dört yarıyılda tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil KOÇ
AKTS Koordinatörleri: Doç. Dr. Levent Şık
Adres: CBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muradiye Kampüsü, Muradiye, Manisa, Türkiye.
www2.bayar.edu.tr/biyoloji
0236 2013251
biyoloji@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Anabilim Dalında her bir Bilim Dalı için birer tane araştırma laboratuvarı ve bir adet herbaryum bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans programı çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında bilimsel çalışmaların yürütülmesi için çizim ataşmanlı mikroskop, PCR, Nanodrop, Elektroforez, Kül fırını, yatay elektroforez, jel elektroforezi, SDS-Page, spectrofotometri, mikrosanatrifüj ve çalkalamalı etüv bulunmaktadır.