Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde öğretime başlamıştır. Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ise, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Arkeoloji Yüksek Lisans Dercesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : 1. Lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 40 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alması; bu şartları sağlayamayan öğrencilerin Üniversite tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından en az 40 puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının % 50'si, lisans başarı notunun % 30'u ve bilim sınav notunun % 20'sinin toplamıdır. Bilim sınavına girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca bakınız: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; başvuru dönemindeki ilânda yer alan özel şartlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bir enstitünün herhangi bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programında, en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler, programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin başarılı olarak kabulü, yatay geçiş yaptığı tarihe kadar almış olduğu derslerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması şartına bağlıdır.

Yatay geçiş hakkı kazanan öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarılı oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Arkeoloji tezli yüksek lisans programı 27 krediden az olmamak koşulu ile toplam dokuz ders, bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alanı derslerinden oluşur. Seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alanı dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim döneminde 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışmasıdâhil olmak üzeretoplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Programın 1. yarıyılında Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği dersi zorunlu olup, diğer dersler seçmeli olarak alınacaktır.

Programın 2. yarıyılında Seminer dersi zorunlu olup, diğer dersler seçmeli olarak alınacaktır.

Programın 3. ve 4. yarıyıllarında “Tez Çalışması” ve “Uzmanlık Alanı” dersleri alınmalıdır.
Program Profili : Arkeoloji yüksek lisans programı "Prehistorya", "Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi", "Klasik Arkeoloji" anabilim dallarını kapsamaktadır. Öğrenciler seçecekleri dersler ile bu anabilim dallarının kapsadığı alan içerisinde uzmanlaşabileceklerdir. Arkeoloji Yüksek Lisans Programı çok sayıda bilim dalıyla ve araştırma disipliniyle ortak öğeler barındırmaktadır.

Programın amacı, bilimsel araştırma ve bilgi üretme metotlarını bilen ve bunları arkeoloji alanında kullanan, ayrıca insanlığın somut kültürel mirasınının günümüz ve uygarlık için önemini kavramış ve bu somut mirasın belirli öğeleri hakkında uzmanlaşmış bilim insanları yetiştirmektir. Mezunların en güncel bilimsel metotlarla ve teknolojilerle çalışma yeterliliğini kazanması, kuramsal tartışmalar hakkında bilgi sahibi olması da amaçlanmaktadır.

Programdan mezun olacak araştırmacıların, bilimsel bilgi üretiminin yanında, halkımız ve tüm insanlığa bu bilginin ulaştırılması, insanlığın somut kültür mirasının korunması ve bilgi ile somut kültürel mirasın toplumsal ve ekonomik gelişme için kullanılması konusunda sorumluluk bilincine sahip olması da programın amaçlarındandır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Arkeoloji Yüksek Lisans Programı mezunları, akademik kariyere devam ederek Üniversitelerde, ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kurumlar ile müzelerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi farklı bakanlıklara bağlı kurumlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bazı kamu kuruluşlarında, özel müzelerde, ulusal ve/veya uluslar arası çeşitli araştırma projelerinde, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde bulunan KUDEP veya Tarihsel Çevre Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde, ayrıca özellikle kültürel miras restorasyonu ile ilgilenen mimarlık ve inşaat şirketlerinde görev alabilmektedirler. Ayrıca sanat ve turizm alanlarında da istihdam olanakları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Yüksek lisans programını bitiren öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : 1. Kredili derslerin sınavları, ara sınav, final, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir.
2. Öğrencinin final ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir.
3. Sınavlarda tam not 100 (yüz) puandır.
4. Başarı notuna göre harf notu verme yetkisi öğretim üyesine aittir. Bir dersten başarılı olabilmek için harf notunun en az CC olması gerekir.
5. Yarıyıl sonu sınav notunun başarı notuna katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
6. Tez çalışmalarını sürdüren öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Aynı değerlendirme, kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri ve seminerler için de geçerli olup not ortalamasına katılmaz.
Mezuniyet Koşulları : 1. Tez savunma sınavında başarılı olmak
2. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak.
3. Yüksek lisans tezinin tez yazım kılavuzu ve diğer mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve teslim edilmiş olması.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Başkalığı
Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serdar AYBEK
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
45140 Muradiye Yunusemre-MANİSA
arkeoloji@cbu.edu.tr / 0 (236) 201 3702
Bölüm Olanakları : Eğitim faaliyetleri için Sosyal Bilimler Enstitüsü binasının mekan ve olanakları kullanılmaktadır. Lisansüstü öğrencilerimiz Üniversitemiz kütüphanelerinin basılı ve dijital kaynaklarından yararlanabilirler. Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olan kazı ve araştırmalara katılabilirler.