Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Doktora Programı 27.01.2020 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece : Sosyal Hizmet Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Doktora Programına sosyal hizmet alanında lisans mezunu olup bir başka meslek veya disiplinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan veya lisans eğitimini farklı disiplinlerde tamamlamış ve sosyal hizmet alanında yüksek lisans diplomasına sahip olanlardan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği koşullarına uygun olanlar başvurabilirler.
Bütünleşik Doktora Programına başvuranların sosyal hizmet lisans mezunu olmaları ön koşuldur.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler, “öğretimde planlama ve değerlendirme” ve “gelişim ve öğrenme” formasyon derslerini tez yeterlilik sınavından sonra ve tez çalışması tamamlamadan önce almalı ve başarılı olmalıdır. Öğrenme dersleri kredisiz olup başka bir üniversiteden de alınabilir. Bu derslerde öğrenciler “başarılı” ya da “başarısız” şeklinde değerlendirilir.
Program Profili : Mezunlar sosyal hizmet programlarının ihtiyaç duyduğu öğretim üyelerini yetiştiren en önemli kaynak niteliğindedir. Program mezunlarına bağımsız araştırma yapma, alanında edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilme, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlar yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde akademik bir pozisyonda çalışabilirler. Bununla birlikte, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkezi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, çalışma, yüksek öğretim, göç, madde bağımlılığı, engellilik vb. alanlarda kamu kuruluşlarında, özel kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarından istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar; arasınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders plânında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı ve hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50’nin altına düşmeyecek şekilde arasınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranlar alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.
Mezuniyet Koşulları : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler, “öğretimde planlama ve değerlendirme” ve “gelişim ve öğrenme” formasyon derslerini tez yeterlilik sınavından sonra ve tez çalışması tamamlamadan önce almalı ve başarılı olmalıdır. Öğrenme dersleri kredisiz olup başka bir üniversiteden de alınabilir. Bu derslerde öğrenciler “başarılı” ya da “başarısız” şeklinde değerlendirilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Fatih ŞAHİN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Uncubozköy Yerleşkesi / MANİSA
0(236) 233 09 04, fatih.sahin@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Sosyal Hizmet Bölümü Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Sağlık yerleşkesinde eğitim ve öğretim vermekte olup bölümün alt yapı imkanları şöyledir: Bölümde derslikler bulunmaktadır ve dersliklerin tümünde projektör mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerin yararlanabileceği kütüphane, 500 kişilik konferans salonu, kafeterya bulunmaktadır.