Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Anabilim Dalı Doktora Prıgramı 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Rekreasyon Doktora derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programlarına kaydolabilmek için adaylarda aranan şartlar şunlardır:
1. Lisans diplomasına sahip olması,
2. Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık puanının en az 55 olması,
3. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının en az 55 veya Üniversiteler arası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan alması,
4. Başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %30'u ve mülakat sınav notunun %20'sinin toplamıdır. Mülakata girmeyenlerin başarı notu hesaplanmaz.
Ayrıntılı bilgiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sayfasındaki Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinden ve başvuru dönemindeki ilanlarda yer alan özel şartlar kısmından ulaşılabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı ve bu Yönetmelikte belirtilen kabul koşullarını sağlayan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin sıralaması genel ağırlıklı not ortalamalarına (GANO) göre yapılır. Bu öğrenciler için anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak yapılabilir.
(3) Öğrencinin başarılı sayılması için yatay geçiş yaptığı tarihe kadar almış olduğu derslerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
(4) Yatay geçiş yapacak öğrencinin geldiği enstitüde yapılan doktora yeterlik sınavı geçerli kabul edilir.
(5) Yatay geçiş ile kesin kaydı yapılan öğrencilerin geldikleri kurumdan alıp başarılı oldukları derslerin geçme notları, kabul edildikleri programın dersleri ile eşleştirilerek uygun bulunanlar transfer dersi olarak transkriptlerine işlenir. Transfer edilen derslerde kabul edildikleri programın eşdeğer AKTS kredisi esas alınır. Başarılı olunan derslerin harf dönüşümünde öncelikle öğrencinin dersi aldığı üniversitenin dönüşüm tablosu kullanılır.
(6) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulları tarafından yapılır ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
(7) Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki yükseköğretim kurumunda geçirdiği süreler azami öğrenim süresinden sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Rekreasyon Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
Program Profili : Rekreasyon Doktora Programının temel amacı; yurt çapında yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğrencilere akademik düzeyde serbest zaman ve rekreasyon hizmetlerinin geliştirilmesi, yönetilmesi ve bu hizmetlerin farklı demografik özellikler gösteren birey ve gruplara sunulması sürecinde eğitim sunabilmektir. Ayrıca, psikolojik, sosyal ve entelektüel beklentilerini tatmin etmeyi arzulayan bireylere; planlayıcı, programcı, monitör ve liderlik yapabilen, rekreasyon katılımına ilişkin dinamik ilişkileri araştıran ve alana katkı sağlayabilen bilim insanlarının kazandırılması hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız üniversitelerin ilgili birimlerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilebilir ya da rekreasyon, turizm ve ağırlama endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde üst düzey yönetici ve kamu kurumlarında Rekreasyon Uzmanı olarak kariyer yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim üyesi olarak kabul edilip alanlarında doçentlik başvuru kriterlerini yerine getirerek doçent ünvanı kazanabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Öğrenciler ara sınavlara ve ders planında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır.
(4) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir.
(5) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilmek zorundadır.
(6) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.
(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Mezuniyet Koşulları : 1) Doktora programlarında kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik ve tez önerisi savunma sınavında başarılı olan öğrencinin, en az üç tez izleme komitesi raporu sunmak kaydıyla tezini sonuçlandırma süresi en az üç yarıyıldır. İlk tez izleme komitesi toplantısı tez konusunun kabulünü izleyen bir sonraki yarıyılda yapılır.
2) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
3) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının anabilim/anasanat dalı kurul kararı ekli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İlgili dönemde tez izleme komitesi toplantısı yapılmayan veya toplantıya katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Doç. Dr. Pınar GÜZEL GÜRBÜZ e-mail: pinar.guzel@cbu.edu.tr 0236 231 3002
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Melike ESENTAŞ e-mail: melike.esentas@cbu.edu.tr 0236 231 3002
Bölüm Olanakları : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.