Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finans Programı 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Uluslararası Ticaret ve Finans Doktora Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları : Doktora programına başvurabilmek için adayların;
1) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55
ALES puanına veya Graduate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examination (GRE) sınavından Senato tarafından kabul edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.
2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3 puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.
3) Doktora programlarında başarı notunun en az 70 puan olması gerekir. Giriş sınavı yazılı ve/veya mülakatla
yapılabilir. Başarı notu; ilgili ALES puanının %50'si, lisans başarı notunun %20'si, yazılı ve/veya mülakat sınav notunun %30'unun toplamıdır. Mülakata veya yazılı sınava girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. Yazılı ve mülakat sınavının birlikte yapıldığı durumlarda %30'luk dilim eşit olarak dağıtılır.
4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından muadili bir puan almış olmaları gerekir.
5) Doktora programlarında yerleştirme puanı 70 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde, sırasıyla ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
Ayrıntılı bilgi için ayrıca bakınız: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği; başvuru dönemindeki ilanda yer alan özel şartlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı ve bu Yönetmelikte belirtilen kabul koşullarını sağlayan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
(2) Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl için ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe duyurulur. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin sıralaması genel ağırlıklı not ortalamalarına (GANO) göre yapılır. Bu öğrenciler için anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekli görmesi durumunda intibak yapılabilir.
(3) Öğrencinin başarılı sayılması için yatay geçiş yaptığı tarihe kadar almış olduğu derslerin tümünden başarılı olmuş ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
(4) Yatay geçiş yapacak öğrencinin geldiği enstitüde yapılan doktora yeterlik sınavı geçerli kabul edilir.
(5) Yatay geçiş ile kesin kaydı yapılan öğrencilerin geldikleri kurumdan alıp başarılı oldukları derslerin geçme notları, kabul edildikleri programın dersleri ile eşleştirilerek uygun bulunanlar transfer dersi olarak transkriptlerine işlenir. Transfer edilen derslerde kabul edildikleri programın eşdeğer AKTS kredisi esas alınır. Başarılı olunan derslerin harf dönüşümünde öncelikle öğrencinin dersi aldığı üniversitenin dönüşüm tablosu kullanılır.
(6) Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulları tarafından yapılır ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.
(7) Yatay geçiş yapan öğrencinin önceki yükseköğretim kurumunda geçirdiği süreler azami öğrenim süresinden sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Uluslararası Ticaret ve Finans Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
Program Profili : Sosyal, insani bilim ve sanat dallarında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.
Doktora programı bağımsız araştırma yapmak, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak, analiz etmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız üniversitelerin ilgili birimlerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilebilir ya da dış ticaret yapan işletmelerde veya aracı kurumlarda istihdam edilebilirler.
Kamu ve özel sektörde çalışan mezunlarımız çeşitli yönetim kademelerinde ve fonksiyonel olarak da pazarlama-satış, para ve sermaye piyasaları, finansal kuruluşlar, satın alma, muhasebe, halkla ilişkiler, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği alanlarında kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Uluslararası Ticaret ve Finans Doktora Programı mezunları, ilgili alanlarda farklı doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Farklı üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim üyesi olarak kabul edilip alanlarında doçentlik başvuru kriterlerini yerine getirerek doçent ünvanı kazanabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu, bütünleme ve mazeret sınavlarından oluşur. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir.
(2) Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.
(3) Öğrenciler ara sınavlara ve ders planında belirtilen tüm faaliyetlere katılmak zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olmadan herhangi bir ara sınava ya da faaliyete katılmamış olan öğrenci, o ara sınavdan veya faaliyetten 0 (sıfır) not almış sayılır.
(4) İlgili enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği haklı ve geçerli nedenleri olan öğrencilere giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilir.
(5) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde ilan edilmek zorundadır.
(6) Her türlü sınav evrakı, öğretim elemanı tarafından dönem sonunda ilgili enstitüye tutanak ile teslim edilir ve beş yıl süre ile saklanır.
(7) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Mezuniyet Koşulları : 1) Doktora programlarında kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik ve tez önerisi savunma sınavında başarılı olan öğrencinin, en az üç tez izleme komitesi raporu sunmak kaydıyla tezini sonuçlandırma süresi en az üç yarıyıldır. İlk tez izleme komitesi toplantısı tez konusunun kabulünü izleyen bir sonraki yarıyılda yapılır.
2) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
3) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının anabilim/anasanat dalı kurul kararı ekli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İlgili dönemde tez izleme komitesi toplantısı yapılmayan veya toplantıya katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
5) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.
6) Öğrencinin doktoradan başarıyla mezun olabilmesi için doktora öğrenimi tamamlanana kadar tezi ile ilgili alanda veya tezden üretilmiş SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI, ESCI, ULAKBİM TR Dizin veya alan endekslerinde taranan dergilerde en az bir adet makale yayımlamış/yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması veya bir adet kitap yazarlığı ya da kitapta bölüm yazarlığı olması veya tezi ile ilgili çalışmaları hakkında ulusal/uluslararası hakemli bilimsel etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya Üniversitenin başvuru sahibi olduğu ulusal/uluslararası patent başvurusunun bulunması gerekir. Makalenin niteliğine ilişkin hususlar enstitü kurulu tarafından belirlenir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. Mine YILMAZER (mine.yilmazer@cbu.edu.tr)
Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. A. Ozan Onağ (ozan.onag@cbu.edu.tr)
Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muradiye Yağcılar Kampüsü
Manisa / Türkiye
Telefon: +90 236 201 29 00
Faks: +90 236 237 95 10
E-mail: ubyo@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları, iş ve bilim dünyasının gerektirdiği niteliklere sahip bilim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmek üzere oluşturulmuştur. Sağlam bir altyapı üzerine inşa edilmiş bu programlar, öğrencilere hem teorik hem de pratik anlamda güçlendirilmiş bir öğrenim olanağı sunmaktadır.