Kuruluş : Kimya Bölümü, 1992 yılında 3837 Sayılı Yasayla kurulmuş olan Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, ilk defa 1993-1994 öğretim yılında öğrenci alınmasıyla birlikte eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 1997 yılından itibaren Muradiye Yerleşkesinde, Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakülteleri için inşa edilen binalarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmiştir. 2009 yılından beri ise Fen-Edebiyat Fakültesi için yapılmış olan Muradiye Yerleşkesindeki yeni binada teorik ve laboratuvar uygulama dersleri yapılmaktadır.
Kimya Bölümü; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Ana Bilim Dallarında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde örgün ve ikinci öğretime her yıl yaklaşık 170 öğrenci alınmaktadır. Lisans Programında zorunlu, teorik, uygulamalı ve laboratuvar derslerinin yanı sıra; teknolojik ve bilimsel araştırma metotları hakkında seçmeli dersler de sunulmaktadır. Ayrıca Bölümde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir.
Kimya Bölümü öğrencileri, gerek Fen-Edebiyat Fakültesinin diğer bölümlerinde, gerekse Celal Bayar Üniversitesinin diğer Fakültelerindeki Bölümlerde “Çift Anadal” ya da “Yan Dal” eğitimi yaparak ikinci bir Lisans diploması ya da “Yan Dal sertifikası” alabilirler.
Kazanılan Derece : Kimyager
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) yeterli puan almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bu programda öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlayabilmesi için asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ya da CC notunun olması gerekir. Ayrıntılı bilgiye Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Program Profili : Kimya alanında yeterli bilgiye sahip ve bu bilgileri başkalarına aktarabilen, Kimya laboratuvarlarında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip ve ortak çalışma özelliği taşıyan, temel bilgi ve iletişim teknolojilerini mesleğinde başarıyla kullanabilen, sanayinin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek cihazları kullanma donanımına sahip, bilimsel olarak yaratıcı ve yenilikçi, kimyagerler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kimya eğitiminin ilk yılında öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için Bilgisayar, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi temel dersler verilir. İkinci ve daha sonraki yıllarda, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Enstrümental Analiz, Fizikokimya, Organik Kimya gibi zorunlu dersler ve bir kimyagerin kariyerinde en önemli teknik özelliği olarak taşıması gereken laboratuvar yeteneğini geliştirebilmesini sağlayan laboratuvar dersleri verilir. Lisans programı analitik yaklaşımı geliştirerek laboratuvar deneyimlerinin yanı sıra öğrencide problem çözümünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Biyoteknoloji ve Endüstriyel Kimya derslerinin yanı sıra seçmeli ders ağırlıklı üçüncü ve dördüncü eğitim yılı, sanayi sorunlarına öğrencilerin akılcı bir yaklaşım geliştirmesini hedeflemiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Hızla büyüyen alt yapı yatırımları ile Manisa ve sanayisinin üniversite eğitimi için elverişli koşullara sahip olması, Celal Bayar Üniversitesi Kimya Bölümünün, birçok genç için tercih nedeni olmuştur. Kimyacılar; gıda, ilaç, cam, sabun, yağ, deterjan, boya, içecek, demir ve çelik üreten özel veya devlet kurumlarının, araştırma, geliştirme ve/veya kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler. Bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya alanı mezunlarını kabul eden aynı ya da farklı alanlarda lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) alabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için farklıdır, ayrıntılar için ders içeriklerine bakınız.
Mezuniyet Koşulları : Mezun olabilmek için öğrencinin en azından 240 AKTS değerinde ders alması ve bu dersleri başarıyla tamamlaması gerekir. Ayrıntılı bilgiye, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nden ulaşılabilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Kimya Bölümü Adresi: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Muradiye 45030 Manisa/Türkiye Tel : +90 236 2412151 Faks: +90 236 2412158 e-posta: kimya@cbu.edu.tr
Kimya Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tülin AYDEMİR, Tel : +90 236 2013153 e-posta: tulin.aydemir@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Kimya Bölümünde, lisans öğrenci deneylerinde kullanılan, 56 ve 40 kişi kapasiteli iki laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca her anabilim dalı için birer araştırma laboratuvarı ve bir adet enstrümantal analiz laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde lisans ve lisansüstü deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında, bilimsel çalışmaların yürütülmesi için FT-IR ve UV-Vis absorpsiyon spektrofotometresi, fluorimetre, yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC), gaz kromatografisi (GC), atomik absorpsiyon spektrometresi, BET yüzey alanı tayin ve gama radyasyon sayım cihazları bulunmaktadır.