1- Kimya ile ilgili alanlarda yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
2- Kimya ile ilgili konularda problemleri saptayabilme, tanımlayabilme, yorumlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme
3- Kimya ile ilgili bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlayabilme, yorumlayabilme, ilgili sorunları çağdaş yöntemlerle çözebilme.
4- Analitik düşünme yeteneğini geliştirerek, alan uygulamaları için gerekli araçları seçebilme ve kullanabilme
5- Alanında anadilini kullanabilme, sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme, en az bir yabancı dil kullanabilme
6- Kimya alanında deney tasarlayabilme ve yapabilme, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, laboratuvarda karşılaştığı problemlere karşı çözüm yolu üretebilme
7- Alanıyla ilgili kendini sürekli yenileyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
8- Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddeler ve düzenekler hakkında yeterli bilgiye sahipolabilme, laboratuvar ve iş güvenliği konusunda bilinçlenebilme.
9- Bir sorunun çözümüne yönelik olarak disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
10- Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileyebilme.
11- Alanındaki bilgileri endüstriye aktarma, evrensel, sosyal, kültürel, toplumsal boyutlarda ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık ve çevre bilinci edinebilme
12- Yeterli düzeyde mesleki pratik deneyim, mesleki etik ve sorumluluk bilinci edinebilme