1- Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olabilme.
2- Mesleki uygulamaları temel oluşturan kavram, kuram ve modelleri açıklayabilme.
3- Hemşirelik uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve paylaşabilme.
4- Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği entelektüel bilgiye ve sorumluluğa sahip olabilme.
5- Koruyucu, tedavi edici ve esenlendirici hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirebilme.
6- Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilme.
7- Etkili iletişim becerilerini kullanabilme.
8- Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanabilme.
9- Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemlerini kanıta dayalı olarak kullanabilme.
10- Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme.
11- Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere göre davranabilme.
12- Hemşirelik uygulamaları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alabilme.
13- Hemşirelik mesleğini etkileyen politikaları ve yasaları izleyebilme.
14- Öğrenme-öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanabilme.
15- Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanabilme.
16- Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alabilme.
17- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alabilme.
18- Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olabilme.
19- Temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetebilme.
20- Birey ve halk sağlığı, çevreyi koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olma ve uygulama.